Quản lý văn bản
 • id van ban
  2247
 • 12551/BTC-TCHQ
 • 21/09/2010
 • Công văn số 12551/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc phân loại hàng hoá theo TT số 49/2010/TT-BTC
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Bộ tài chính
 • Lĩnh vực văn bản
  Thủ tục HQ, KTGS HQ
 • Lĩnh vực chi tiết
  Phân tích, phân loại
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực