Quản lý văn bản
 • id van ban
  2589
 • 21/2012/NĐ-CP
 • 21/03/2012
 • Nghị định 21/2012/NĐ-CP về quản lý cảng biển và luồng hàng hải
 • Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
  Thủ tục HQ, KTGS HQ, Một số loại hình riêng biệt
 • Lĩnh vực chi tiết
  Hướng dẫn chung TTHQ,KTGSHQ
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực