Quản lý văn bản
 • id van ban
  2607
 • 5917/BCT-KHCN
 • 05/07/2012
 • Công văn số 5917/BCT-KHCN V/v Kiểm tra nhà nước về ATTP đối với thực phẩm nhập khẩu
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Bộ và ngang bộ
 • Lĩnh vực văn bản
  Thủ tục HQ, KTGS HQ
 • Lĩnh vực chi tiết
  Hướng dẫn chung TTHQ,KTGSHQ, Chất lượng,kiểm dịch
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực