Quản lý văn bản
 • id van ban
  2626
 • 887/ TCHQ-GSQL
 • 08/02/2013
 • Công văn số 887/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc C/O
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Tổng cục Hải quan
 • Lĩnh vực văn bản
  Thủ tục HQ, KTGS HQ
 • Lĩnh vực chi tiết
  Hướng dẫn chung TTHQ,KTGSHQ
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực