Quản lý văn bản
 • id van ban
  2656
 • 9297/BTC-TCHQ
 • 18/07/2013
 • Công văn số 9297/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc vướng mắc trong việc thu nộp lệ phí hải quan
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Bộ tài chính
 • Lĩnh vực văn bản
  Thủ tục HQ, KTGS HQ
 • Lĩnh vực chi tiết
  Hướng dẫn chung TTHQ,KTGSHQ
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực