Quản lý văn bản
 • id van ban
  2728
 • 10613/BTC-TCHQ
 • 04/08/2015
 • Công văn số 10613/BTC-TCHQ ngày 4/8/2015 về nhập khẩu xe mô tô ba bánh
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Tổng cục Hải quan
 • Lĩnh vực văn bản
  Thủ tục HQ, KTGS HQ
 • Lĩnh vực chi tiết
  Hướng dẫn chung TTHQ,KTGSHQ
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực