Quản lý văn bản
  • id van ban
    2777
  • 37/2017/TT-BTC
  • 27/04/2017
  • Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ Tài chính;sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính
  • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
  • Bộ và ngang bộ
  • Lĩnh vực văn bản
    Thủ tục HQ, KTGS HQ
  • Lĩnh vực chi tiết
    Hướng dẫn chung TTHQ,KTGSHQ
  • Hiệu lực
    Còn hiệu lực