Quản lý văn bản
 • id van ban
  2788
 • 14/2018/NĐ-CP
 • 23/01/2018
 • Nghị định số 14/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới
 • Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
  Thủ tục HQ, KTGS HQ
 • Lĩnh vực chi tiết
  Hướng dẫn chung TTHQ,KTGSHQ
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực