Quản lý văn bản
  • id van ban
    2790
  • 50/2018/TT-BTC
  • 23/05/2018
  • Thông tư số 50/2018/TT-BTC:Quy định chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo thủ tục xuất, nhập cảnh, quá cảnh
  • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
  • Bộ và ngang bộ
  • Lĩnh vực văn bản
    Thủ tục HQ, KTGS HQ
  • Lĩnh vực chi tiết
    Hướng dẫn chung TTHQ,KTGSHQ
  • Hiệu lực
    Còn hiệu lực