Quản lý văn bản
 • id van ban
  830
 • 157/TCHQ-GSQL
 • 11/01/2012
 • Công văn số 157/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc đối với loại hình NSXXK
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Tổng cục Hải quan
 • Lĩnh vực văn bản
  Thủ tục HQ, KTGS HQ
 • Lĩnh vực chi tiết
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực