Quản lý văn bản
 • id van ban
  580
 • LSDBSLTTHDB
 • 05/07/1993
 • Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Quốc hội
 • Lĩnh vực văn bản
  Luật, Thuế, giá, quản lý thuế
 • Lĩnh vực chi tiết
  Thuế suất
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực