Quản lý văn bản
 • id van ban
  1209
 • 6884/TCHQ-KTSTQ
 • 30/12/2008
 • Công văn số 6884/TCHQ-KTSTQ của Tổng cục Hải quan có ý kiến v/v thuế NK nguyên liệu, vật tư, linh kiện
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Tổng cục Hải quan
 • Lĩnh vực văn bản
  Thuế, giá, quản lý thuế, Kiểm tra STQ
 • Lĩnh vực chi tiết
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực