Quản lý văn bản
 • id van ban
  2010
 • 33/2006/QĐ-BTC
 • 06/06/2006
 • Quyết định 33/2006/QĐ-BTC ngày 6/6/2006 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Bộ tài chính
 • Lĩnh vực văn bản
  Kiểm tra STQ
 • Lĩnh vực chi tiết
  Kiểm tra STQ
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực