Quản lý văn bản
 • id van ban
  2023
 • 34/2006/QĐ-BTC
 • 06/06/2006
 • Quyết định 34/2006/QĐ-BTC Về việc thành lập Chi cục Kiểm tra sau thông quan
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Bộ tài chính
 • Lĩnh vực văn bản
  Kiểm tra STQ
 • Lĩnh vực chi tiết
  Kiểm tra STQ
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực