Quản lý văn bản
 • id van ban
  2764
 • 3287/TCHQ-KTSTQ
 • 13/04/2015
 • Công văn số 3287/TCHQ-KTSTQ ngày 13/4/2015 của Tổng cục Hải quan v/v xử lý đối với tiền thuế ấn định
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Tổng cục Hải quan
 • Lĩnh vực văn bản
  Kiểm tra STQ
 • Lĩnh vực chi tiết
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực