Quản lý văn bản
 • id van ban
  1903
 • 745/TCHQ-KTTT
 • 08/02/2010
 • Công văn số 745/TCHQ-KTTT về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục và mức giá mặt hàng quản lý rủi ro về giá
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Tổng cục Hải quan
 • Lĩnh vực văn bản
  Kiểm soát HQ,QLRR,SHTT
 • Lĩnh vực chi tiết
  Quản lý rủi ro
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực