Quản lý văn bản
 • id van ban
  2064
 • 18/2009/TT-BXD
 • 30/06/2009
 • Thông tư số 18/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Bộ và ngang bộ
 • Lĩnh vực văn bản
  Chính sách một số mặt hàng
 • Lĩnh vực chi tiết
  Khoáng sản
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực