Quản lý văn bản
 • id van ban
  2518
 • 37/2012/TT-BTC
 • 02/03/2012
 • Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế NK ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2711 tại Biểu thuế NK ưu đãi
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Bộ tài chính
 • Lĩnh vực văn bản
  Thuế, giá, quản lý thuế, Chính sách một số mặt hàng
 • Lĩnh vực chi tiết
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực