Quản lý văn bản
 • id van ban
  2668
 • Luật DN sửa đổi, bổ sung
 • 20/06/2013
 • Luật sửa đổi bổ sung điều 170 của Luật doanh nghiệp.
 • Điều ước QT, Luật, Pháp lệnh
 • Quốc hội
 • Lĩnh vực văn bản
  Luật
 • Lĩnh vực chi tiết
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực