Quản lý văn bản
 • id van ban
  2669
 • Luật Cư trú sửa đổi, bổ sung
 • 20/06/2013
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú
 • Điều ước QT, Luật, Pháp lệnh
 • Quốc hội
 • Lĩnh vực văn bản
  Luật
 • Lĩnh vực chi tiết
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực