Quản lý văn bản
 • id van ban
  1834
 • 118/2009/QĐ-TTg
 • 30/09/2009
 • Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ số 144/2006/QĐ-TTG ngày 26 tháng 6 năm 2006 của TTg quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước
 • Thủ tướng Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
  VB Chính phủ
 • Lĩnh vực chi tiết
  Chất lượng,kiểm dịch
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực