Quản lý văn bản
  • id van ban
    2789
  • 15/2018/NĐ-CP
  • 02/02/2018
  • Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
  • Chính phủ
  • Lĩnh vực văn bản
  • Lĩnh vực chi tiết
    Hướng dẫn chung TTHQ,KTGSHQ
  • Hiệu lực
    Còn hiệu lực