Quản lý văn bản
 • id van ban
  2540
 • Số 15/CT - UBND
 • 28/11/2011
 • Chỉ thị về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngủ năm 2012
 • UBND Tỉnh
 • UBND Tỉnh
 • Lĩnh vực văn bản
  VB UBND tỉnh
 • Lĩnh vực chi tiết
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực