Quản lý văn bản
 • id van ban
  2557
 • Số 195/UBND
 • 01/03/2012
 • Đính chính quyết định số 02/2012/QĐ - UBND ngày 20/02/2012 của UBND tỉnh
 • UBND Tỉnh
 • UBND Tỉnh
 • Lĩnh vực văn bản
  VB UBND tỉnh
 • Lĩnh vực chi tiết
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực