Quản lý văn bản
 • id van ban
  2639
 • 48/2013/NĐ-CP
 • 14/05/2013
 • Nghị định số 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
 • Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
  VB Chính phủ, Xử lý vi phạm
 • Lĩnh vực chi tiết
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực