Quản lý văn bản
 • id van ban
  2697
 • 2635/BTC-TCHQ
 • 26/02/2015
 • Công văn số 2635/BTC-TCHQ ngày 26/2/2015 của Bộ Tài chính v/v tạm thời chưa thu thuế hàng hóa NK và thuế GTGT
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Bộ tài chính
 • Lĩnh vực văn bản
  Chính sách một số mặt hàng
 • Lĩnh vực chi tiết
  Khác liên quan thuế
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực