Quản lý văn bản
 • id van ban
  2721
 • 6643/TCHQ-GSQL
 • 21/07/2015
 • Công văn số 6643/TCHQ-GSQL ngày 21/7/2015 về ủy quyền làm thủ tục hải quan
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Tổng cục Hải quan
 • Lĩnh vực văn bản
  Thủ tục HQ, KTGS HQ
 • Lĩnh vực chi tiết
  Hướng dẫn chung TTHQ,KTGSHQ
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực