Quản lý văn bản
 • id van ban
  2741
 • 54/2015/TT-BCT
 • 30/12/2015
 • Quy định danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi cư dân biên giới
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Bộ và ngang bộ
 • Lĩnh vực văn bản
  Một số loại hình riêng biệt
 • Lĩnh vực chi tiết
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực