Quản lý văn bản
 • id van ban
  2745
 • 04/2016/TT-NHNN
 • 15/04/2016
 • Thông tư 04/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Bộ và ngang bộ
 • Lĩnh vực văn bản
  Một số loại hình riêng biệt
 • Lĩnh vực chi tiết
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực