Quản lý văn bản
 • id van ban
  2754
 • 2628/QĐ-BTC
 • 09/12/2016
 • Công bố 30 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Bộ và ngang bộ
 • Lĩnh vực văn bản
  Thủ tục HQ, KTGS HQ
 • Lĩnh vực chi tiết
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực