Quản lý văn bản
 • id van ban
  2756
 • 4292/QĐ-TCHQ
 • 12/12/2016
 • Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Tổng cục Hải quan
 • Lĩnh vực văn bản
  Một số loại hình riêng biệt
 • Lĩnh vực chi tiết
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực