Quản lý văn bản
 • id van ban
  2765
 • 4293/QĐ-TCHQ
 • 12/12/2016
 • Quyết định số 4293/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục KTSTQ trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Tổng cục Hải quan
 • Lĩnh vực văn bản
  Kiểm tra STQ
 • Lĩnh vực chi tiết
  Kiểm tra STQ
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực