Quản lý văn bản
 • id van ban
  2808
 • 52/2020/TT-BTC
 • 10/06/2020
 • Thông tư hướng dẫn một số biện pháp thực hiện Thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa XN, NK
 • Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, TCHQ
 • Bộ tài chính
 • Lĩnh vực văn bản
  Một số loại hình riêng biệt
 • Lĩnh vực chi tiết
  Phương tiện XNC
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực