Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 17/2021/TT-BTC ngày 26/2/2021 sửa đổi, bổ sung Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo đó, Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung 6 điều và 4 biểu mẫu quy định về phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu, tập trung sửa đổi chính vào một số điều, khoản như sau:

Về phân loại, áp dụng mức thuế đối với một số trường hợp đặc biệt

Khoản 1 Điều 1 Thông tư 17/2021 sửa đổi Khoản 2 Điều 6 Thông tư 14: Trường hợp có sự khác biệt về mô tả hàng hóa tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và mô tả hàng hóa theo Danh mục HS, Danh mục AHTN thì áp dụng trực tiếp mô tả hàng hóa theo Danh mục HS, Danh mục AHTN để phân loại và hướng dẫn phân loại theo nguyên tắc áp dụng quy định của Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Hiện tại, khoản 2 Điều 6 Thông tư 14/2015 quy định: Trường hợp có sự khác biệt về mô tả hàng hóa tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và mô tả hàng hóa theo Danh mục HS thì áp dụng trực tiếp mô tả hàng hóa theo Danh mục HS để hướng dẫn phân loại và xử lý khiếu nại theo nguyên tắc áp dụng quy định của Điều ước quốc tế.

Về Hồ sơ yêu cầu phân tích để phân loại tại Điều 9 Thông tư 14/2015

Khoản 2 Điều 1 Thông tư 17/2021 sửa đổi, bổ sung như sau: Cơ quan hải quan nơi có yêu cầu phân tích hàng hóa có trách nhiệm lập và gửi hồ sơ yêu cầu phân tích; hồ sơ gồm:

- Phiếu yêu cầu phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kiêm Biên bản lấy mẫu hàng hóa (theo mẫu số 05/PYCPT/2021 ban hành kèm Thông tư 17/2021). Mỗi mặt hàng lập 01 Phiếu yêu cầu phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kiêm Biên bản lấy mẫu hàng hóa.

- Phiếu ghi số, ngày văn bản, chứng từ thuộc hồ sơ hải quan liên quan đến mẫu hàng hóa.

- Mẫu hàng hóa yêu cầu phân tích.

- Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa. Trường hợp không có tài liệu kỹ thuật thì cơ quan hải quan nơi gửi hồ sơ phải nêu rõ lý do hàng hóa không có tài liệu kỹ thuật tại mục 12 mẫu số 05/PYCPT/2021 về phiếu yêu cầu phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kiêm biên bản lấy mẫu ban hành kèm theo Thông tư 17/2021 (đây là quy định mới được sửa đổi, bổ sung vào Điều 9 Thông tư 14/2015).

Về Thông báo kết quả phân loại

Khoản 4 Điều 1 Thông tư 17/2021 sửa đổi, bổ sung Điều 11 Thông tư 14/2015 bổ sung thêm biểu Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa cho phù hợp với yêu cầu thực tế công việc. Ngoài ra, Thông tư 17/2021 cũng thay thẩm quyết ban hành 2 loại Thông báo trên từ Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan bằng Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan cho đúng chức năng, nhiệm vụ của Cục Kiểm định Hải quan.

Về sửa đổi, bổ sung một số mẫu ban hành kèm theo Thông tư 14/2015

- Sửa đổi mẫu số 05/PYCPT/2015 thành mẫu số 05/PYCPT/2021

- Sửa đổi mẫu số 08/TBKQPL/2015 thành mẫu số 08/TBKQPL/2021

- Sửa đổi mẫu số 09/TBKQKT-CL-ATTP/2015 thành mẫu số 09/TBKQKT-CL-ATTP/2021

- Bổ sung mới mẫu số 10/TBKQPTPL/2021.

Thông tư 17/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/4/2021.

Ngày 22/01/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BTC (gọi tắt là Thông tư 06) hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019 về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thông tư số 06 hướng dẫn thi hành Điều 3, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 42, Điều 55, Điều 56, Điều 59, Điều 60, Điều 61, Điều 64, Điều 72, Điều 73, Điều 76, Điều 78, Điều 80, Điều 86, Điều 96, Điều 107 và Điều 124 của Luật Quản lý thuế. Theo đó, Thông tư 06 có các điều khoản hướng dẫn cụ thể về các nội dung sau:

- Tờ khai hải quan; đồng tiền khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi; hồ sơ, thủ tục về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thời hạn chuyển tiền vào ngân sách nhà nước; thủ tục xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế; thẩm quyền, thủ tục xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa; hồ sơ gia hạn nộp thuế.

- Trình tự, thủ tục hoàn thuế; thủ tục không thu thuế; hồ sơ miễn thuế, giảm thuế; hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; kiểm tra thuế, trình tự, thủ tục, hồ sơ kiểm tra thuế; nộp dần tiền thuế nợ; các trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không phải khai thuế theo từng lần phát sinh.

Đối tượng áp dụng quy định tại Thông tư bao gồm: người nộp thuế, cơ quan hải quan, công chức hải quan, cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan theo quy định tại Luật Quản lý thuế.

Một số nội dung mới quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BTC như sau:

- Quy định về thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với 03 trường hợp quy định tại Điều 7, Thông tư 06, cụ thể: hàng hóa phải phân tích, giám định để xác định chính xác số tiền thuế phải nộp; hàng hóa chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan; hàng hóa có khoản thực thanh toán, hàng hóa có các khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan chưa xác định được tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

- Quy định về xử lý đối với việc chậm nộp thiền thuế được quy định tại Điều 9, Thông tư 06. Theo đó, các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp, mức tính tiền chậm nộp, thời gian tính tiền chậm nộp thực hiện theo quy định tại Điều 59 Luật Quản lý thuế, cơ quan Hải quan không tính tiền chậm nộp trong các trường hợp sau:

+ Người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, bao gồm cả nhà thầu phụ được quy định trong hợp đồng ký với chủ đầu tư và được chủ đầu tư trực tiếp thanh toán nhưng chưa được thanh toán thì không phải nộp tiền chậm nộp.

+ Trong thời gian chờ kết quả phân tích, giám định; trong thời gian chưa có giá chính thức; trong thời gian chưa xác định được khoản thực thanh toán, các khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan.

+ Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp thì được bù trừ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ hoặc trừ vào số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo hoặc được hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

+ Người nộp thuế không bị phạt và không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền nợ thuế trong thời gian gia hạn nộp thuế.

- Quy định về hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt: hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã được hướng dẫn, quy định cụ thế tại Điều 16, Thông tư 06. Theo đó, hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạtđược bổ sung thêm 02 trường hợp được quy định tại Điều 85 Luật quản lý thuế: quá thời hạn 10 năm kể từ ngày quá thời hạn nộp thuế nhưng không có khả năng thu hồi; bị ảnh hưởng do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh.

- Kể từ ngày Thông tư 06 có hiệu lực, sẽ có một số quy định, mẫu biểu tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính hết hiệu lực. Vì vậy, trong quá trình thực hiện phải áp dụng các quy định, biểu mẫu mới thay thế được ban hành theo Thông tư 06.

Thông tư số 06/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ 08/3/2021.                                                                                         

Ngày 18/02/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 14/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh, thay thế Thông tư số 274/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.

Đọc thêm...

Đây là nội dung chính được quy định tại Thông tư 07/2021/TT-BTC quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (Hiệp định EVFTA) do Bộ Tài chính ban hành ngày 25/01/2021. 

Đọc thêm...

Ngày 12/01/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 38/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Đọc thêm...

Tin liên quan

Thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải thô sơ
Trình tự thực hiện:  - Đối với cá nhân, tổ chức:  Đối với các phương tiện vận tải thô sơ khi xuất cảnh,...
Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tri ân các Anh hùng liệt sỹ
Gần 4 thập niên đã trôi qua kể từ khi đất nước thôi không còn chiến tranh nhưng những đau thương mất mát mà nó...
Thu nộp tiền thuế vào tài khoản tạm thu
Thu nộp tiền thuế vào tài khoản tạm thu (áp dụng đối với loại hình nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu, hàng...
Nhật ký nữ chiến sĩ Hải quan!
20/12/2012 17h30 “Dự báo khoảng ngày mai (21/12) bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ, phía...
Thủ tục di chuyển, mở rộng, thu hẹp kho ngoại quan
- Trình tự thực hiện:  - Đối với cá nhân, tổ chức: + Doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng diện tích kho, bãi ngay...
Nộp tiền vào ngân sách cần ghi mã đơn vị quan hệ ngân sách
Báo Hải quan vừa nhận được phản ánh của Công ty TNHH Chang sung Vi Na (Bắc Ninh) phản ánh việc Công ty nộp tiền thuế...