Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, có 9 chương, 44 điều. Việc xây dựng Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế là cần thiết nhằm chi tiết 28 điều, khoản, điểm Luật QLT số 38/2019/QH14 giao cho Chính phủ quy định chi tiết, ngoại trừ nội dung quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Một số nội dung cơ bản của Nghị định 126/2020/NĐ-CP liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu như:

Về khai thuế, tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (điểm c khoản 4 Điều 8), bổ sung thêm thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp. Về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế (điểm c Điều 11) quy định địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định của Luật Hải quan. Quy định 7 trường hợp cơ quan hải quan tính thuế, thông báo thuế (khoản 10 Điều 13). Nghị định quy định Ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Điều 17) với những nội dung như các trường hợp ấn định thuế, trình tự ấn định thuế; thời hạn nộp tiền thuế ấn định; thẩm quyền quyết định ấn định thuế, sửa đổi, bổ sung quyết định ấn định thuế, hủy quyết định ấn định thuế và trách nhiệm của người khai thuế. Đặc biệt, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật Quản lý thuế và khoản 4 Điều 17 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, như: Người khai thuế sử dụng các tài liệu không hợp pháp trong hồ sơ hải quan, hồ sơ miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế để khai thuế, tính thuế; người khai thuế không kê khai hoặc kê khai không chính xác; người khai thuế không chấp hành quyết định kiểm tra thuế… thì cơ quan hải quan tính toán số tiền thuế ấn định căn cứ vào tên hàng, số lượng, chủng loại, mã số, xuất xứ, trị giá, mức thuế, tỷ giá tính thuế, phương pháp tính thuế. Trường hợp ấn định thuế một phần trong tổng số hàng hóa cùng chủng loại thuộc nhiều tờ khai hải quan khác nhau, trên các tờ khai xuất khẩu hoặc nhập khẩu lần đầu đã xác định được số tiền thuế thì số tiền thuế ấn định là số tiền thuế trung bình được tính theo công thức: số tiền thuế ấn định = (Tổng số tiền thuế của hàng hóa cùng chủng loại tại các tờ khai hải quan/Tổng số hàng hóa cùng chủng loại tại các tờ khai hải quan) x Số lượng hàng hóa ấn định thuế.

Nghị định còn quy định đầy đủ việc Phân loại hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra trước hoàn thuế (Điều 22); quy định bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại (khoản 6 Điều 30). Đặc biệt, Nghị định 126/2020/NĐ-CP đã quy định về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế (Điều 31-Điều 37), thay thế các Điều về cưỡng chế quy định tại Nghị định số 127/2013/NĐ-CP và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP, theo đó, quy định cụ thể đối tương bị cưỡng chế, thông tin để thực hiện ban hành quyết định cưỡng chế, các bước thực hiện cưỡng chế, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện cưỡng chế đối với từng biện pháp cưỡng chế đảm bảo thu được tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước.Đối với Doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan (Điều 38), Nghị định cũng quy định rõ chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp đồng thời đi kèm với ưu tiên thì doanh nghiệp phải theo dõi, kiểm soát, quản lý được toàn bộ quá trình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, có hệ thống công nghệ thông tin nối mạng với cơ quan hải quan, đảm bảo cung cấp hồ sơ, chứng từ, tài liệu, số liệu trên hệ thống, số liệu trong quá khứ, số liệu theo giai đoạn (tối đa 05 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan) về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để cơ quan hải quan có cơ sở so sánh, đối chiếu, kiểm tra và doanh nghiệp chịu trách nhiệm chứng minh tính đầy đủ, chính xác của số liệu doanh nghiệp đã khai báo với cơ quan hải quan.

Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chuyển tiếp, đối với các khoản thuế được miễn, giảm, không thu, xóa nợ phát sinh trước ngày 01/7/2020 thì tiếp tục xử lý theo quy định tại Luật Quản lý thuế 2006 đã được sửa đổi tại Luật số 21/2012/QH13, Luật số 71/2014/QH13, Luật số 106/2016/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với các khoản tiền nợ thuế đến hết ngày 30/6/2020 thì được xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế 2019 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP (trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 43 Nghị định 126/2020/NĐ-CP).

Các trường hợp được Chính phủ cho phép gia hạn thời gian nộp thuế thì được tiếp tục thực hiện theo quy định của Chính phủ. Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các trường hợp thuộc diện kê khai thuế theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP đảm bảo thực hiện cho năm đầu tiên của thời kỳ ổn định ngân sách tiếp theo kể từ khi Luật Quản lý thuế 2019 và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành.

Nghị định 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2020.

Tin liên quan

Hải quan Bình Dương hưởng ứng tháng cao điểm phòng, chống ma túy
Hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống ma túy (26-6), Cục Hải quan Bình Dương đã triển khai đợt cao điểm phòng...
Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đối thoại với DN
Tại Hội nghị đối với các DN hoạt động XNK thường xuyên trên địa bàn do Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn...
Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình nỗ lực thu ngân sách nhà nước
Ngày 15/9/2015, Tổng trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Chỉ thị số 8369/CT-TCHQ về việc thu ngân sách nhà nước (NSNN)...
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh đối mới quản lý nguồn nhân lực
Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ chính trị và các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ...
Thủ tục hải quan đối với hàng bán tại cửa hàng miễn thuế, nhưng chuyển sang tái xuất
- Trình tự thực hiện:        - Đối với cá nhân, tổ chức:  1. Khi làm thủ tục tái xuất, doanh nghiệp phải nộp...
Thủ tục hải quan đối với hoạt động mua bán hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu
- Trình tự thực hiện:                        -          Đối với cá nhân, tổ chức: Thủ tục...
Thủ tục hải quan điện tử đối với tàu biển xuất cảnh trường hợp tổ chức, cá nhân là đại lý giao nhận
- Trình tự thực hiện:  + Đối với cá nhân, tổ chức là đại lý giao nhận Bước 1: Tạo thông tin khai điện tử...