- Trình tự thực hiện

Thủ tục hải quan tiêu huỷ phế liệu, phế phẩm tại Việt Nam: Việc tiêu huỷ thực hiện sau khi kết thúc hợp đồng/phụ kiện hợp đồng gia công hoặc trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công.

Trình tự thực hiện như sau:

I. Đối với người khai HQ:

Bước 1.

Tạo thông tin “Đề nghị giám sát tiêu huỷ phế liệu/phế phẩm gia công” kèm theo thông tin văn bản cho phép tiêu huỷ tại Việt Nam của Sở Tài nguyên- Môi trường theo định dạng chuẩn quy định tại mẫu số 14, Phụ lục XI, Quyết định 52/2007/QĐ-BTC;

Bước 2.

Gửi đến Chi cục Hải quan điện tử thông báo thời gian, địa điểm tiêu huỷ;

II. Đối với cơ quan HQ:

Bước 1:

Cơ quan Hải quan cử công chức Hải quan giám sát quá trình tiêu huỷ;

Bước 2:

- Khi kết thúc tiêu huỷ, các bên phải tiến hành lập biên bản xác nhận việc tiêu huỷ theo đúng quy định. Biên bản này phải có chữ ký của Giám đốc doanh nghiệp, dấu của doanh nghiệp có hàng tiêu huỷ; họ, tên, chữ ký của công chức Hải quan giám sát việc tiêu huỷ, những người được Giám đốc doanh nghiệp giao thực hiện tiêu hủy.

- Cách thức thực hiện:

Gửi, nhận thông tin hệ thống máy tính của doanh nghiệp đã được nối mạng qua C-VAN

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

1) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- “Đề nghị giám sát tiêu huỷ phế liệu/phế phẩm gia công” kèm theo thông tin văn bản cho phép tiêu huỷ tại Việt Nam của Sở Tài nguyên- Môi trường theo định dạng chuẩn quy định tại mẫu số 14, Phụ lục XI, Quyết định 52/2007/QĐ-BTC;

- Biên bản tiêu hủy.

2) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết:

+ Không có quy định cụ thể.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục hải quan điện tử

+ Cơ quan phối hợp (nếu có):

++ Bộ thương mại

++ Cơ quan quản lý môi trường

++ Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác (tuỳ thuộc vào từng loại hình tương ứng với phương thức xử mà DN lựa chọn).

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt tiêu huỷ phế liệu phế phẩm.

- Lệ phí (nếu có): không

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):

+ Đề nghị giám sát tiêu huỷ phế liệu, phế phẩm gia công hoặc sản phẩm, bán thành phẩm gia công- Mẫu 14 Phụ lục XI Quyết định 52/2007/QĐ-BTC.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật hải quan số 29/2001 QH10 ngày 29/06/2001;

- Luật số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 29/2001/QH11 ngày 29/06/2001;

- Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

- Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 về giao dịch điển tử trong lĩnh vực tài chính;

- Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 Về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử;

- Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục Hải quan điện tử.

 

Phụ lục XI

CHỈ TIÊU THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA GIA CÔNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

(Kèm theo Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo

Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC)

STT

Chỉ tiêu thông tin

Mô tả

Danh mục

Bắt buộc

Mẫu số 14

Đề nghị giám sát tiêu huỷ phế liệu, phế phẩm gia công hoặc sản phẩm, bán thành phẩm gia công

     

14.1

Thông tin chung

     

14.1.1  

Loại chứng từ

Loại chứng từ khai báo (đề nghị tiêu hủy hàng hóa)

X

X

14.1.2  

Số tham chiếu chứng từ

Số tham chiếu chứng từ do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ

 

X

14.1.3  

Ngày khai chứng từ

Ngày người khai hải quan khai đề nghị tiêu hủy hàng hóa

 

X

14.1.4  

Chức năng của chứng từ

Chức năng của đề nghị tiêu hủy hàng hóa (thêm mới; sửa đổi định mức cũ; xóa định mức cũ)

X

X

14.1.5  

Trạng thái chứng từ

Trạng thái của đề nghị tiêu hủy hàng hóa (đã hoàn chỉnh; chưa hoàn chỉnh; đã chấp nhận; chưa chấp nhận)

X

X

14.1.6  

Số đăng ký chứng từ

Số đăng ký của đề nghị tiêu hủy hàng hóa do cơ quan hải quan cấp sau khi đã chấp nhận

   

14.1.7  

Ngày đăng ký chứng từ

Ngày cơ quan hải quan chấp nhận đề nghị tiêu hủy hàng hóa

   

14.1.8  

Mã hải quan

Mã Chi cục hải quan nơi tiếp nhận đề nghị tiêu hủy hàng hóa

X

X

14.1.9  

Mã doanh nghiệp

Mã thương nhân gia công hàng hóa

   

14.1.10    

Tên doanh nghiệp

Tên thương nhân gia công hàng hóa

 

X

14.1.11    

Mã người khai hải quan

Mã của người khai hải quan (thương nhân trực tiếp gia công hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)

 

X

14.1.12    

Tên người khai hải quan

Tên của người khai hải quan (thương nhân trực tiếp gia công hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)

 

X

14.1.13    

Số tham chiếu hợp đồng

Số tham chiếu hợp đồng gia công do hệ thống của người khai hải quan cấp khi đăng ký hợp đồng

 

X

14.1.14    

Số đăng ký hợp đồng

Số đăng ký hợp đồng gia công do cơ quan hải quan cấp khi chấp nhận đăng ký hợp đồng

 

X

14.1.15    

Số tham chiếu phụ kiện hợp đồng

Số tham chiếu phụ kiện hợp đồng gia công thoả thuận huỷ phế liệu, phế phẩm

 

X

14.1.16    

Số đăng ký phụ kiện hợp đồng

Số đăng ký phụ kiện hợp đồng gia công thoả thuận huỷ phế liệu, phế phẩm

 

X

14.1.17    

Giấy phép

Theo mẫu số 3 Phụ lục VIII

 

X

14.1.18    

Các bên tham gia tiêu hủy

   

X

14.1.19    

Địa điểm tiêu huỷ

   

X

14.1.20    

Thời gian tiêu huỷ

   

X

14.2

Thông tin phế liệu, phế phẩm tiêu huỷ hoặc sản phẩm, bán thành phẩm gia công

     

14.2.1  

Số thứ tự

   

X

14.2.2  

Mã phế liệu, phế phẩm hoặc mã sản phẩm gia công

Theo đúng mã nguyên liệu, vật tư đã đăng ký theo Danh mục nguyên liệu, vật tư hoặc mã sản phẩm gia công theo Danh mục sản phẩm gia công đã đăng ký

 

X

14.2.3  

Tên phế liệu, phế phẩm hoặc tên sản phẩm gia công

Theo đúng tên nguyên liệu, vật tư đã đăng ký theo Danh mục nguyên liệu, vật tư hoặc tên sản phẩm gia công theo Danh mục sản phẩm gia công đã đăng ký

 

X

14.2.4  

Mã HS

Theo đúng mã HS của nguyên liệu, vật tư đã đăng ký trong Danh mục nguyên liệu, vật tư hoặc mã HS của sản phẩm gia công theo Danh mục sản phẩm gia công đã đăng ký

X

X

14.2.5  

Đơn vị tính đăng ký

Đơn vị tính đăng ký của nguyên liệu đã đăng ký trên danh mục sản phẩm; nguyên liệu gia công

 

X

14.2.6  

Đơn vị tính của nguyên liệu tiêu hủy

Đơn vị tính nguyên liệu khai trên đề nghị tiêu hủy

 

X

14.2.7  

Tỷ lệ quy đổi

Tỷ lệ để quy đổi từ 1 đơn vị nguyên liệu trên đề nghị tiêu hủy sang đơn vị tính đăng ký (1 đơn vị nguyên liệu trên chứng từ cung ứng bằng bao nhiêu đơn vị nguyên liệu theo đơn vị tính đăng ký)

 

X

14.2.8  

Số lượng

Số lượng tiêu hủy

 

X

14.2.9  

Các ghi chú khác

Các ghi chú khác

   

14.2.10    

Thủ tục hải quan trước đó

Thủ tục hải quan đã áp dụng trước đó đối với một nguyên liệu trên bảng cung ứng nguyên liệu (là thủ tục thêm mới một loại nguyên liệu hoặc thủ tục sửa đổi một nguyên liệu đã đăng ký). Chỉ tiêu thông tin này chỉ khai khi sửa đổi một loại nguyên liệu hoặc xóa một nguyên liệu đã đăng ký cung ứng)

X

 

14.2.11    

Chứng từ hải quan trước đó

Các thông tin cho phép tham chiếu đến chứng từ hải quan trong thủ tục hải quan trước đó (là chứng từ đăng ký mới bảng cung ứng nguyên liệu hoặc chứng từ sửa đổi các nguyên liệu đã đăng ký cung ứng). Chỉ tiêu này chỉ khai khi khai thủ tục hải quan trước đó (các thông tin này thuộc mẫu 15 Phụ lục VIII)

   

Tin liên quan

Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu
Ngày 12/01/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 38/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Cải cách mô hình...
Luật Hải quan 2014 - Nhiều cải cách thuận lợi cho doanh nghiệp
Luật Hải quan 2014 được Quốc hội thông qua ngày 23/6/2014, gồm có 8 Chương, 104 Điều, sẽ chính thức có hiệu lực từ...
Xe mang biển ngoại giao chuyển nhượng bất hợp pháp: Xử lý nghiêm
Việc 25 chiếc ô tô hạng sang mang biển ngoại giao (NN, NG) vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ tịch thu cho thấy các cơ quan...
Thủ tục hải quan đối với hàng chuyển cảng
- Trình tự thực hiện:  - Đối với cá nhân, tổ chức Trách nhiệm của người vận tải: + Làm thủ tục hải quan để...
Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc giải đáp trực tuyến vướng mắc cho doanh nghiệp XNK
Từ 9 đến 11 ngày 23-4-2014, Báo Hải quan tổ chức buổi giao lưu trực tuyến trên Báo Hải quan điện tử (tại địa...
Đội Kiểm soát Hải quan hưởng ứng "Tháng hành động phòng chống ma túy 2014"
Trước tình hình tội phạm liên quan đến hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới ma...
Hải quan CK cảng Hòn Gai: Gần 100% DN tham gia triển khai chữ kí số
Tính đến nay, sau hơn 3 tháng triển khai chữ kí số (bắt đầu từ 16-4), đã có gần 100% doanh nghiệp (22 doanh...