Danh sách góp ý dự thảo văn bản pháp luật

Tên cá nhân, tổ chức Góp ý dự thảo Ngày góp ý
Công ty TNHH ABC Góp ý dự thảo Luật HQ 29-06-2020
Công ty TNHH ABC Góp ý dự thảo Luật HQ 29-06-2020
Trần Văn A Dự thảo Luật bảo vệ môi trường 22-06-2020
Sở KH & ĐT Quảng Bình Góp ý dự thảo Luật Hải quan 29-06-2020
Sở Tài chính Quảng Bình Góp ý dự thảo Luật dân sự 29-06-2020
Công ty TNHH ABA Góp ý dự thảo Luật HQ 29-06-2020