- Trình tự thực hiện

+ Đối với người khai hải quan:

Bước 1 :  Người khai HQ tạo thông tin khai HQ điện tử về các danh mục sửa đổi theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng chuẩn quy định tại mẫu số 1,2 Phụ lục XII ban hanh kèm theo Quyết định QĐ52/2007/QĐ- BTC, và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai.

Bước 2 : gửi thông tin đến cơ quan HQ và làm theo các hướng dẫn tiếp theo của cơ quan HQ.

+ Đối với cơ quan hải quan:

            Bước 1 : tiếp nhận thoong tin

Bước 2 : Phản hồi thông tin

- Việc gửi thông tin, phản hồi, kiểm tra, tiếp nhận thông tin thực hiện tương tự như thủ tục đăng ký các danh mục thuộc phụ kiện hợp đồng gia công quy đinh tại Phần I, Mục I, Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 52/2007/QĐ-BTC;

- Cách thức thực hiện:

Gửi, nhận thông tin hệ thống máy tính của doanh nghiệp đã được nối mạng qua C-VAN

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Ngoài các chứng từ thuộc bộ hồ sơ HQ, có thêm các chứng từ sau :

+ Bảng danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo mẫu số 01, Phụ lục XII ban hành kèm theo Quyết định QĐ52/2007/QĐ- BTC.

+ Bảng danh mục sản phẩm xuất khẩu theo mẫu số 02, Phụ lục XII ban hành kèm theo Quyết định QĐ52/2007/QĐ- BTC.

+ Các chứng từ khác khi cơ quan HQ có yêu cầu.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: không có quy định rõ ràng

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục hải quan điện tử

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử đăng ký, sửa đổi, bổ sung các danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu; danh mục sản phẩm xuất khẩu

- Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):

+ Bảng danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo mẫu số 01, Phụ lục XII Quyết định 52/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục Hải quan điện tử

+ Bảng danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo mẫu số 02, Phụ lục XII Quyết định 52/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục Hải quan điện tử

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật hải quan số 29/2001 QH10 ngày 29/06/2001

- Luật số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 29/2001/QH11 ngày 29/06/2001.

- Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005

- Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006

- Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 về giao dịch điển tử trong lĩnh vực tài chính

- Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 Về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử

- Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục Hải quan điện tử

Phụ lục XII

CHỈ TIÊU THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC ĐỐI VỚI HÀNG SXXK

(Kèm theo Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo

Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC

STT

Chỉ tiêu thông tin

Mô tả

Danh mục

Bắt buộc

Mẫu số 1

Bảng danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu.

 

   

1.1              

Loại chứng từ

Loại chứng từ khai báo (bảng danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu)

X

X

1.2              

Số tham chiếu chứng từ

Số tham chiếu của bảng danh mục do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ

 

X

1.3              

Ngày khai chứng từ

Ngày người khai hải quan khai danh mục

 

X

1.4              

Chức năng của chứng từ

Chức năng của bảng danh mục (thêm mới; sửa đổi nguyên liệu thuộc danh mục cũ; xóa nguyên liệu thuộc danh mục cũ)

X

X

1.5              

Trạng thái chứng từ

Trạng thái của bảng danh mục (đã hoàn chỉnh; chưa hoàn chỉnh; đã chấp nhận; chưa chấp nhận)

X

X

1.6              

Số đăng ký chứng từ

Số đăng ký của bảng danh mục do cơ quan hải quan cấp sau khi đã chấp nhận

   

1.7              

Ngày đăng ký chứng từ

Ngày cơ quan hải quan chấp nhận bảng danh mục

   

1.8              

Mã hải quan

Mã Chi cục hải quan nơi tiếp nhận bảng danh mục

X

X

1.9              

Mã doanh nghiệp

Mã thương nhân sản xuất xuất khẩu

X

X

1.10          

Tên doanh nghiệp

Tên thương nhân sản xuất xuất khẩu

 

X

1.11          

Mã người khai hải quan

Mã của người khai hải quan (thương nhân sản xuất xuất khẩu hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)

 

X

1.12          

Tên người khai hải quan

Tên của người khai hải quan (thương nhân sản xuất xuất khẩu hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)

 

X

1.13          

Mã nguyên liệu

Mã số của nguyên liệu do thương nhân sản xuất xuất khẩu tự xây dựng và quản lý

 

X

1.14          

Tên nguyên liệu

Tên và mô tả nguyên liệu

 

X

1.15          

Mã HS của nguyên liệu

Mã số HS của nguyên liệu theo biểu thuế nhập khẩu

X

X

1.16          

Đơn vị tính nguyên liệu

Đơn vị tính của nguyên liệu sẽ được sử dụng để thanh khoản

X

X

1.17          

Ghi chú khác

Ghi chú khác

   

1.18          

Thủ tục hải quan trước đó

Thủ tục hải quan đã áp dụng trước đó đối với một nguyên liệu trên danh mục (là thủ tục thêm mới một loại nguyên liệu hoặc thủ tục sửa đổi một  nguyên liệu đã đăng ký). Chỉ tiêu thông tin này chỉ khai khi sửa đổi một loại nguyên liệu hoặc xóa một nguyên liệu đã đăng ký.

X

 

1.19          

Chứng từ hải quan trước đó

Các thông tin cho phép tham chiếu đến chứng từ hải quan trong thủ tục hải quan trước đó (là chứng từ đăng ký mới danh mục nguyên liệu hoặc chứng từ sửa đổi các nguyên liệu đã đăng ký). Chỉ tiêu này chỉ khai khi khai thủ tục hải quan trước đó (các thông tin này thuộc mẫu 15 Phụ lục VIII)

   

STT

Chỉ tiêu thông tin

Mô tả

Danh mục

Bắt buộc

Mẫu số 2

Bảng danh mục sản phẩm xuất khẩu

     

2.1              

Loại chứng từ

Loại chứng từ khai báo (bảng danh mục sản phẩm xuất khẩu)

 

X

2.2              

Số tham chiếu chứng từ

Số tham chiếu của bảng danh mục do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ

 

X

2.3              

Ngày khai chứng từ

Ngày người khai hải quan khai danh mục

 

X

2.4              

Chức năng của chứng từ

Chức năng của bảng danh mục (thêm mới; sửa đổi sản phẩm thuộc danh mục cũ; xóa sản phẩm thuộc danh mục cũ)

 

X

2.5              

Trạng thái chứng từ

Trạng thái của bảng danh mục (đã hoàn chỉnh; chưa hoàn chỉnh; đã chấp nhận; chưa chấp nhận)

X

X

2.6              

Số đăng ký chứng từ

Số đăng ký của bảng danh mục do cơ quan hải quan cấp sau khi đã chấp nhận

   

2.7              

Ngày đăng ký chứng từ

Ngày cơ quan hải quan chấp nhận bảng danh mục

   

2.8              

Mã hải quan

Mã Chi cục hải quan nơi tiếp nhận bảng danh mục

X

X

2.9              

Mã doanh nghiệp

Mã thương nhân sản xuất xuất khẩu

X

X

2.10          

Tên doanh nghiệp

Tên thương nhân sản xuất xuất khẩu

 

X

2.11          

Mã người khai hải quan

Mã của người khai hải quan (đại lý làm thủ tục hải quan)

 

X

2.12          

Tên người khai hải quan

Tên của người khai hải quan (đại lý làm thủ tục hải quan)

 

X

2.13          

Mã sản phẩm

Mã số của sản phẩm do thương nhân sản xuất xuất khẩu tự xây dựng và quản lý

 

X

2.14          

Tên sản phẩm

Tên và mô tả sản phẩm

 

X

2.15          

Mã HS của sản phẩm

Mã số HS của sản phẩm theo biểu thuế nhập khẩu

X

X

2.16          

Đơn vị tính sản phẩm

Đơn vị tính của sản phẩm sẽ được sử dụng để thanh khoản

X

X

2.17          

Thủ tục hải quan trước đó

Thủ tục hải quan đã áp dụng trước đó đối với một sản phẩm trên danh mục (là thủ tục thêm mới một loại sản phẩm hoặc thủ tục sửa đổi một  sản phẩm đã đăng ký). Chỉ tiêu thông tin này chỉ khai khi sửa đổi một loại sản phẩm hoặc xóa một sản phẩm đã đăng ký)

X

 

2.18          

Chứng từ hải quan trước đó

Các thông tin cho phép tham chiếu đến chứng từ hải quan trong thủ tục hải quan trước đó (là chứng từ đăng ký mới danh mục sản phẩm hoặc chứng từ sửa đổi các sản phẩm đã đăng ký). Chỉ tiêu này chỉ khai khi khai thủ tục hải quan trước đó (các thông tin này thuộc mẫu 15 Phụ lục VIII)

   

Tin liên quan

Sôi nổi các hoạt động thể thao trong tháng Tư lịch sử
Trong không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, 125 năm ngày sinh của...
Chi cục HQCK Chalo làm việc với đoàn cán bộ Bộ thương mại Thái Lan
Ngày 05/02/2014 đoàn cán bộ Bộ Thương mại Thái Lan do bà Jintana Chaiyawonnagal, Phó Tổng Cục trưởng Cục Đàm phán Thương...
Chi đoàn Văn phòng Cục sinh hoạt chuyên đề về nhiếp ảnh cơ bản
Sáng ngày 06/10/2018, Chi đoàn Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về nhiếp...
BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 8 (THÁNG 09/2014)
Ngày 23/6/2014, Quốc hội khóa VIII, kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật Hải quan số 54/2014/QH13 thay thế Luật Hải quan năm...
“Tết vì người nghèo” trên vùng cao biên giới
Ngày 31/01/2013, Chi cục HQCK Cà Roòng và Đoàn thanh niên Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Tỉnh Đoàn...
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG BÌNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN Tổng số 178 thủ tục: - Cấp Tổng cục Hải quan: 41 thủ tục - Cấp Cục...
Hải quan Cần Thơ: Hơn 96% doanh nghiệp tham gia TTHQĐT
Cục Hải quan Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2012. Nổi bật trong 6 tháng đầu năm...