Trình tự thực hiện

+ Đối với cá nhân, tổ chức:

- Cảng vụ hàng không có trách nhiệm cung cấp các thông tin sau:

a) Số liệu chuyến bay;

b) Quốc tịch tàu bay;

c) Loại tàu bay;

d) Hành trình bay;

đ) Thời gian đến - đi của tàu bay;

e) Vị trí đỗ của tàu bay;

g) Cửa vào của hành khách;

h) Thời gian xếp, dỡ hàng hóa lên, xuống tàu bay.

- Tổ chức vận tải hàng không có trách nhiệm cung cấp các thông tin sau:

a) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, chuyển cảnh;

b) Hành lý ký gửi;

c) Danh sách hành khách;

d) Danh sách tổ lái và nhân viên làm việc trên tàu bay.

- Người điều khiển tàu bay hoặc người đại diện hợp pháp nộp hồ sơ hải quan gồm các giấy tờ sau:

a) Tờ khai tổng hợp tàu bay: 01 bản chính;

b) Bản lược khai hàng hóa: 02 bản chính;

c) Bản lược khai hành lý ký gửi: 02 bản chính;

d) Danh sách hành khách: 01 bản chính;

đ) Danh sách tổ lái và nhân viên làm việc trên tàu bay: 01 bản chính.

+ Đối với Hải quan

- Công việc của Hải quan sân bay nơi tàu bay đi:

Bước 1:

Thực hiện các công việc tiếp nhận và xử lý thông tin được cung cấp theo điểm 1 nêu trên

Bước 2:

1) Lập phiếu chuyển hồ sơ tàu bay chuyển cảng (theo mẫu ban hành kèm theo Quy trình này).

2) Niêm phong hồ sơ hải quan (đối với trường hợp nộp hồ sơ giấy); hồ sơ hải quan gồm các giấy tờ quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 17, mục 2 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; và giao hồ sơ cho người điều khiển tàu bay để chuyển cho Hải quan sân bay nơi tàu bay đến.

3) Lưu các giấy tờ theo quy định.

Bước 3:

1) Nhập dữ liệu vào máy tính hoặc vào sổ quản lý theo dõi.

2) Tiếp nhận hồi báo của Hải quan sân bay nơi tàu bay đến

- Công việc của Hải quan sân bay nơi tàu bay đến:

Bước 1:

1) Tiếp nhận thông tin từ Cảng vụ và Hải quan sân bay nơi tàu bay đi.

2) Báo cáo lãnh đạo trực tiếp về kế hoạch triển khai, bố trí lực lượng tham gia thực hiện thủ tục hải quan, giám sát hải quan cho từng chuyến bay chuyển cảng cụ thể.

Bước 2:

1) Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ do Hải quan sân bay nơi tàu bay đi chuyển đến (do người điều khiển tàu bay nộp).

2) Trường hợp tàu bay có vi phạm pháp luật Hải quan thì lập biên bản để xử lý theo quy định, đồng thời báo cáo lãnh đạo Chi cục để thông báo tình hình cho Hải quan sân bay nơi tàu bay đi theo dõi, phối hợp các lần tàu bay chuyển cảng tiếp theo.

Bước 3:

1) Nhập dữ liệu vào máy tính hoặc vào sổ quản lý theo dõi.

2) Hồi báo cho Hải quan sân bay nơi tàu bay đi theo quy định.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

+ Tờ khai tổng hợp tàu bay: 01 bản chính;

+ Bản lược khai hàng hóa: 02 bản chính;

+ Bản lược khai hành lý ký gửi: 02 bản chính;

+ Danh sách hành khách: 01 bản chính;

+ Danh sách tổ lái và nhân viên làm việc trên tàu bay: 01 bản chính.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết:

Thời hạn tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra hồ sơ hải quan: ngay sau khi người khai hải quan nộp, xuất trình hồ sơ hải quan đúng quy định của pháp luật (Khoản 1, Điều 19 Luật Hải quan)

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan sân bay

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan sân bay

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): cảng vụ hàng không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Văn bản chấp nhận

- Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):

+ Tờ khai hải quan xuất, nhập cảnh: Quyết định 29/2006/QĐ-BTC ngày 08/5/2006 v/v ban hành Quy định về mẫu, hướng dẫn sử dụng, in phát hành và quản lý tờ khai nhập cảnh/xuất cảnh.

+ Tờ khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch: Quyết định 1473/QĐ-BTC ngày 24/5/2002 về việc ban hành mẫu ấn chỉ nghiệp vụ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật hải quan số 29/2001 QH10 ngày 29/06/2001

- Luật số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 29/2001/QH11 ngày 29/06/2001.

- Nghị định số 154/2005/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

- Thông tư số 79/2009/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

- Quyết định số  1473/QĐ-BTC ngày 24/5/2002 vê việc ban hành mẫu ấn chỉ nghiệp vụ

HẢI QUAN VIỆT NAM                                                                           HQ/2002-PMD

TỜ KHAI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU/NHẬP KHẨU PHI MẬU DỊCH

(Bản lưu Hải quan)

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

Cục Hải quan …………

Chi cục Hải quan ……………….

Tờ khai số : …../……….PMD

Ngày đăng ký: …………….

Số lượng tờ khai : ………….

Cán bộ đăng ký (ký, ghi rõ họ tên)

I - PHẦN DÀNH CHO NGƯỜI KHAI HẢI QUAN

1. Người gửi:

……………………………

……………………………

Số CMT/Hộ chiếu/Giấy thông hành:………..

Cấp ngày ……./………/…

Cơ quan cấp: ……………

2. Người nhận :

……………………………

……………………………

Số CMT/Hộ chiếu/Giấy thông hành:………………..

Cấp ngày ……./………/……

Cơ quan cấp: ………………

 

3. Người được uỷ quyền :

……………………………

……………………………

Số CMT/Hộ chiếu/Giấy thông hành:……………

Cấp ngày ……./……………

Cơ quan cấp: …………...

4. Loại hình : ¨ Quà biếu tặng;    ¨ Hành lý vượt tiêu chuẩn miễn thuế;    ¨  Tài sản di chuyển;   ¨  Viện trợ nhân đạo

¨  Đồ dùng, vật dụng của cơ quan đại diện ngoại giao/tổ chức quốc tế;  ¨ Hàng mẫu, quảng cáo; ¨ TN-TX; ¨  TX-TN;

¨ Đồ dùng của viên chức cơ quan đại diện ngoại giao/tổ chức quốc tế;

5. Giấy phép (nếu có) :

Cơ quan cấp……………………………..

Số : ………………/ngày……/……./……

Ngày hết hạn : ………………………..

6. Giấy tờ kèm theo :

…………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Số TT

7. Tên hàng, quy cách phẩm chất

8. Mã số hàng hóa

9. Đơn vị tính

10. Lượng hàng

11. Đơn giá nguyên tệ

12.Trị giá ngoại tệ

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

Tổng số : …………………………..

 

 

13. Tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai trên đây.

 

……………ngày ……. tháng …….. năm 200 …

(Người khai ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

II - PHẦN DÀNH CHO HẢI QUAN

14. KIỂM TRA THỰC TẾ HÀNG HÓA

Địa điểm kiểm tra : ……………………………………………………………………………………………………..

Kết quả kiểm tra :

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Người gửi/Người nhận/ Người được uỷ quyền (ký, ghi rõ họ tên)

Cán bộ kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)

15. TÍNH THUẾ

THUẾ XUẤT KHẨU/NHẬP KHẨU

Số TT

Mã số hàng hóa

Xuất xứ

Đơn vị tính

Lượng hàng

Đơn giá tính thuế (VND)

Trị giá tính thuế (VND)

Thuế suất (%)

Tiền thuế (VND)

1

               

2

               

3

               

4

               

5

               

6

               

7

               

8

               

9

               

Tổng số : ………………………

16. Tổng số thuế (XNK, GTGT/TTĐB) phải nộp :

………………… (bằng chữ) ………………

……………………………………………

Biên lai thu thuế số : ……………………….

Ngày …………. tháng ……… năm 200 …………………..

- Lệ phí hải quan : …………………………

Bằng chữ : …………………………………

Biên lai thu lệ phí số : ………………………..

Ngày …. tháng…… năm 200 ……………

- Thuế thu nhập : …………………………….

Bằng chữ : ……………………………………

Biên lai thu thuế số : ………………………..

THUẾ TTĐB/GTGT

Số TT

     

1

     

2

     

3

     

4

     

5

     

6

     

7

     

8

     

9

     
 

Tổng cộng : ………………….

17. Cán bộ tính thuế

(Ký, ghi rõ họ tên)

18. Xác nhận đã làm thủ tục hải quan

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

                                               

alt

alt

alt
 

alt

THỦ TỤC HẢI QUAN

Tin liên quan

Hải quan Quảng Bình với sự phát triển của tỉnh nhà
Ngày 11/8/1993, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 294/TCHQ-TCCB thành lập Cục Hải quan tỉnh Quảng...
Hải quan Quảng Bình phối hợp bắt giữ gần 250 kg ma túyđá
Ngày 21/12/2019, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trong địa bàn hoạt động hải quan, lực lượng Hải quan...
Thủ tục hải quan điện tử đối với phương tiện vận tải chuyển cảng tại cảng đi- trường hợp tổ chức, cá nhân là đại lý giao nhận
- Trình tự thực hiện: + Đối với cá nhân, tổ chức là đại lý giao nhận: - Bước 1: Tạo thông tin khai điện tử...
Hội thao chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày Quốc khánh 2 - 9 và ngày thành lập Ngành.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày Quốc khánh 2 - 9 và ngày thành lập Ngành, Khối Tài chính – Tiền tệ tỉnh...
Giao ban giữa Hải quan ba tỉnh Bắc miền Trung – Việt Nam với Hải quan Vùng III - Lào
Được sự nhất trí của Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính Việt Nam và Cục Hải quan - Bộ Tài chính Lào, ngày...
Hàng hóa NK theo đường hành lí phải kiểm tra thực tế
Trả lời Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh về việc hàng hóa NK theo đường hành lí, tại công văn số 4622/TCHQ-GSQL, Tổng...
Kỳ thi đánh giá năng lực công chức Hải quan tại của Cụm thi số 3
Thực hiện kế hoạch của toàn Ngành, ngày 17/12/2019, tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình, Tổng cục Hải quan đã khai mạc...