Thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2013, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã triển khai các hoạt động tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể cán bộ công chức và hợp đồng lao động tại các đơn vị thuộc, trực thuộc.

Hình ảnh buổi tuyên truyền “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” Hình ảnh buổi tuyên truyền “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Sáng ngày 11/11/2013, tại khối Văn phòng Cục đã tổ chức Hội nghị triển khai ‘‘Ngày Pháp luật’’. Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Hiển - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng đã giới thiệu đến toàn thể đội ngũ cán bộ công chức, hợp đồng lao động về sự ra đời và mục đích ý nghĩa của ‘‘Ngày Pháp luật’’; đồng thời quán triệt một số vấn đề nhằm triển khai thực hiện tốt ‘‘Ngày Pháp luật’’ năm 2013 tại các đơn vị cơ sở và trong thời gian tiếp theo:

1. Thủ trưởng các đơn vị, đoàn thể, ngoài việc phổ biến, quán triệt nội dung, mục đích của Ngày pháp luật cho cán bộ, đoàn viên còn phải thường xuyên chủ động, chủ trì tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, đặc biệt là các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động hải quan.

2. Phòng Nghiệp vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng, Chi cục KTSTQ, Đội KSHQ, Chi hội Luật gia tổ chức tuyên truyền pháp luật cho doanh nghiệp dưới nhiều hình thức đa dạng như: Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, thông tin trên trang web của ngành, của Cục, trên báo đài trung ương và địa phương. Hướng dẫn cho các Chi cục Hải quan cửa khẩu lồng ghép việc tuyên truyền pháp luật cho doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan.

3. Đối với từng cán bộ, công chức, cần phải nêu cao ý thức tự tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật vừa để nâng cao hiểu biết pháp luật, tránh vi phạm pháp luật, vừa có kiến thức pháp luật để giải quyết tốt công việc hải quan.

Cũng tại Hội nghị này, Chi hội Luật gia đãphổ biến một số điểm mới của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan so với Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 và số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/2/2009.

Việc tổ chức ‘‘Ngày Pháp luật’’ đã tạo nên một phong trào rộng lớn trong toàn Đảng, toàn dân nói chung và ngành Hải quan nói riêng, với nội dung và hình thức thiết thực. Do đó, Ngày pháp luật tổ chức tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình không chỉ là một ngày cao điểm mà đó sẽ là việc làm thường xuyên, gắn liền với việc nâng cao năng lực quản lý nhà nước; siết chặt kỷ luật kỷ cương công vụ, tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức. Ngày Pháp luật được xem như là đợt sinh hoạt chính trị chuyên môn rộng lớn, để mỗi cán bộ công chức tự nhìn nhận lại mình, tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tìm hiểu, nắm bắt, cập nhật những kiến thức pháp luật mới nhằm nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ, chuyên môn nghiệp vụ để tham gia vào công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa, đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ trong ngành hải quan.

Thanh Phương - Diệu Thùy