Luật Thi đua, khen thưởng số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, có hiệu lực từ ngày 01/6/2014; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010, Nghị định số 39/2012/NĐ ngày 27/4/2012 và Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TĐKT năm 2013 có nhiều điểm mới trong quy định về công tác thi đua khen thưởng

như: gắn vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố mới, cách làm hay trong phong trào thi đua; đưa nguyên tắc bình đẳng giới vào khen thưởng; không lấy danh hiệu thi đua làm căn cứ xét hình thức khen thưởng; đặc biệt là bổ sung về hệ thống tiêu chuẩn của danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng theo hướng nâng cao tiêu chuẩn, đảm bảo chặt chẽ hơn.

Trong phạm vi cho phép, bài viết xin đưa ra một số tiêu chuẩn được nâng cao đối với các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng quy định tại Luật thi đua khen thưởng năm 2013, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014, Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 gắn liền với thực tế công tác thi đua khen thưởng tại đơn vị như sau:

1. Đối với hình thức khen thưởng

* Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương

- Lựa chọn cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong số những cá nhân 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở để đề nghị.

- Lựa chọn những tập thể có 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với các thành viên trong tập thể để đề nghị.

* Bằng khen Thủ tướng chính phủ

- Lựa chọn cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, đã được tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, 05 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 05 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong pham vi cấp cơ sở hoặc mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được 05 lần tặng Giấy khen trở lên để đề nghị.

- Lựa chọn những tập thể có thành tích xuất sắc, đã được tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể trung ương, 05 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 01 lần được tặng cờ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương để đề nghị.

* Huân chương lao động hạng Ba

- Lựa chọn cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 05 năm tiếp theo liên tục lập được thành tích xuất sắc, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương để đề nghị.

- Lựa chọn tập thể có quá trình xây dựng, phát triển từ 10 năm trở lên, trong thời gian đó đã được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ và 05 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương hoặc có 01 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương và 02 Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương để đề nghị.

* Huân chương lao động hạng Hai

- Lựa chọn cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, đã được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 05 năm tiếp theo liên tục lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong thời gian đó có 03 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương để đề nghị.

- Lựa chọn những tập thể có thành tích xuất sắc, đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, 05 năm tiếp theo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có 01 lần được tặng cờ thi đua của Chính phủ và 01 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương hoặc có 03 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương để đề nghị.

* Huân chương lao động hạng Nhất

 - Lựa chọn những cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, đã được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, 05 năm tiếp theo liên tục lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong thời gian đó có 04 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương để đề nghị.

- Lựa chọn những tập thể có thành tích xuất sắc, đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, 05 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có 01 lần được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính Phủ và 02 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương hoặc có 04 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương để đề nghị.

2. Đối với danh hiệu thi đua

* Chiến sỹ thi đua cơ sở

- Lựa chọn cá nhân tiêu biểu trong số những cá nhân được công nhận đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ mới, sáng tạo để nâng cao hiệu quả công tác được Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở công nhận

- Tỷ lệ cá nhân được công nhận Chiến sỹ thi đua cơ sở không quá 15%  tổng số cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

* Chiến sỹ thi đua toàn quốc

Được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc nhất được lựa chọn trong số các cá nhân có 02 lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương trong đó có 06 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; có sáng kiến, đề tài đạt hiệu quả và có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc.

Như vậy, so với Luật thi đua khen thưởng năm 2003 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành, Luật Thi đua khen thưởng năm 2013 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành thắt chặt hơn các tiêu chuẩn đối với các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công tác thi đua, đảm bảo thành tích đến đâu khen thưởng đến đó.

Minh Hồng

Tin liên quan

Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ ngày 16/4/2012 đến ngày 30/04/2012
Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của...
Vi phạm quy định gia công hàng XK, một DN bị truy thu trên 2 tỷ đồng
Chi cục Kiểm tra sau thông quan (KTSTQ)- Cục Hải quan TP.HCM vừa phát hiện một DN khai báo hải quan sai định mức về gia...
Intel Việt Nam kiến nghị nhập khẩu hàng hóa qua đường hành lí
Công ty Intel Việt Nam vừa có văn bản gửi Cục Hải quan TP.HCM kiến nghị được làm thủ tục hải quan theo loại...
Chi đoàn Chi cục HQCK Cảng Hòn La: Sinh hoạt chuyên đề tháng 2 năm 2012
Vừa qua, Chi đoàn Chi cục HQCK Cảng Hòn La đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 02/2012 với sự có mặt đông...
Hải quan Quảng Ninh thu hồi trên 1,5 tỉ đồng nợ thuế
Tính từ đầu năm đến hết 30-9, Cục Hải quan Quảng Ninh đã thu hồi trên 1,5 tỉ đồng thuế nợ đọng, gồm...
Hải quan Quảng Ninh: 96,6% tờ khai thực hiện TTHQĐT
Theo Cục Hải quan Quảng Ninh, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã thực hiện thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT) cho...
Hướng dẫn thuế GTGT với máy xét nghiệm nước tiểu
Máy phân tích (xét nghiệm) nước tiểu, nếu là máy móc, dụng cụ chuyên dùng cho y tế thì áp dụng thuế suất thuế GTGT...