Công chức Chi cục HQCK Cảng Hòn La hướng dẫn cho doanh nghiệp khai hải quan đối  với loại hình SXXK trên hệ thống VNACCS/VCISCông chức Chi cục HQCK Cảng Hòn La hướng dẫn cho doanh nghiệp khai hải quan đối với loại hình SXXK trên hệ thống VNACCS/VCIS

Những năm gần đây hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã từng bước phát triển, một số doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư để chuyển đổi mô hình sản xuất trong lĩnh vực may mặc. Nếu như trước đây chỉ thực hiện việc gia công, gia công lại đối với hàng may mặc thì hiện nay đã chuyển sang mô hình sản xuất hàng xuất khẩu. Để các doanh nghiệp nắm và thực hiện đúng quy định, chúng tôi lưu ý một số vấn đề liên quan đến thủ tục đối với loại hình này như sau: 

1. Về hồ sơ hải quan và địa điểm làm thủ tục 

a) Hồ sơ hải quan 

Theo Điều 24 Luật Hải quan, Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 thì hồ sơ hải quan gồm tờ khai hải quan và các chứng từ có liên quan như: hóa đơn thương mại, chứng từ vận tải, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra hoặc miễn kiểm tra chuyên ngành, các chứng từ liên quan đến hàng hóa theo quy định của pháp luật có liên quan. 

b) Địa điểm làm thủ tục 

b.1) Địa điểm làm thủ tục nhập khẩu 

Tại điểm a khoản 1 Điều 58 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định tổ chức, cá nhân được lựa chọn làm thủ tục nhập khẩu tại 01 Chi cục Hải quan sau đây: 

- Chi cục Hải quan nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh hoặc cơ sở sản xuất; 

- Chi cục Hải quan cửa khẩu hoặc Chi cục Hải quan cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa; 

- Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu thuộc Cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất hoặc nơi có cửa khẩu nhập. 

b.2) Địa điểm làm thủ tục xuất khẩu 

Tại điểm a khoản 2 Điều 58 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định tổ chức, cá nhân được lựa chọn làm thủ tục tại Chi cục Hải quan thuận tiện. 

2. Về thời hạn ân hạn thuế 

Theo Điều 42 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu, để được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan thì người nộp thuế phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

- Phải có cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam: Có quyền sử dụng hợp pháp mặt bằng sản xuất, nhà xưởng (bao gồm cả nhà xưởng gắn liền trên đất đai); có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu; 

- Có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian ít nhất 02 năm liên tục tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan cho lô hàng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu và trong 02 năm đó được cơ quan hải quan xác định là: 

+ Không bị xử lý về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; 

+ Không bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thương mại; 

- Không nợ tiền thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai; 

- Không bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử phạt vi phạm trong lĩnh vực kế toán trong 02 năm liên tục tính từ ngày đăng ký tờ khai hải quan trở về trước; 

- Phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu. Các trường hợp thanh toán được coi như thanh toán qua ngân hàng xử lý theo quy định tại khoản 4 Phụ lục VII ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC. 

Người nộp thuế tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai đủ điều kiện được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày theo mẫu số 04/DKNT-SXXK/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC. 

Theo Điều 56 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì trách nhiệm của doanh nghiệp là thông báo cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu theo mẫu số 12/TB-CSSX/GSQL Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC. 

3. Việc xây dựng định mức thực tế để sản xuất sản phẩm xuất khẩu 

Theo quy định tại Điều 55 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì: 

- Định mức thực tế để sản xuất sản phẩm xuất khẩu, gồm: 

+ Định mức sử dụng nguyên liệu là lượng nguyên liệu cần thiết, thực tế sử dụng để sản xuất một đơn vị sản phẩm; 

+ Định mức vật tư tiêu hao là lượng vật tư tiêu hao thực tế để sản xuất một đơn vị sản phẩm; 

+ Tỷ lệ hao hụt nguyên liệu hoặc vật tư là lượng nguyên liệu hoặc vật tư thực tế hao hụt bao gồm hao hụt tự nhiên, hao hụt do tạo thành phế liệu, phế phẩm tính theo tỷ lệ % so với định mức thực tế sản xuất hoặc so với định mức sử dụng nguyên liệu hoặc định mức vật tư tiêu hao. Trường hợp lượng phế liệu, phế phẩm đã tính vào định mức sử dụng hoặc định mức vật tư tiêu hao thì không tính vào tỷ lệ hao hụt nguyên liệu hoặc vật tư. 

Định mức sử dụng nguyên liệu, định mức vật tư tiêu hao và tỷ lệ hao hụt nguyên liệu, vật tư được lưu tại doanh nghiệp và xuất trình khi cơ quan hải quan kiểm tra hoặc có yêu cầu giải trình cách tính định mức, tỷ lệ hao hụt nguyên liệu, vật tư. 

- Định mức tách nguyên liệu thành phần từ nguyên liệu ban đầu là lượng nguyên liệu thành phần sử dụng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu được tách ra từ một nguyên liệu ban đầu. 

- Trước khi thực hiện sản xuất, doanh nghiệp phải xây dựng định mức sử dụng và tỷ lệ hao hụt dự kiến đối với từng mã sản phẩm. Trong quá trình sản xuất nếu có thay đổi thì phải xây dựng lại định mức thực tế, lưu giữ các chứng từ, tài liệu liên quan đến việc thay đổi định mức. 

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác của định mức sử dụng, định mức tiêu hao, tỷ lệ hao hụt và sử dụng định mức vào đúng mục đích gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu; trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Ảnh: Cở sở sản xuất hàng may mặc theo loại hình sản xuất xuất khẩuẢnh: Cở sở sản xuất hàng may mặc theo loại hình sản xuất xuất khẩu

4. Việc xử lý đối với phế phẩm, phế liệu, nguyên liệu dư thừa

Theo Điều 71 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 thì phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức thực tế để sản xuất hàng hóa xuất khẩu khi bán, tiêu thụ nội địa không phải làm thủ tục hải quan nhưng phải kê khai nộp thuế với cơ quan thuế nội địa theo quy định của pháp luật về thuế.

Đối với phế liệu, phế phẩm nằm ngoài định mức thực tế để sản xuất hàng hóa xuất khẩu khi bán, tiêu thụ nội địa thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Theo đó, phế liệu, phế phẩm nằm ngoài định mức thực tế để sản xuất hàng hóa xuất khẩu khi bán, tiêu thụ nội địa phải làm thủ tục hải quan. Trách nhiệm của người khai hải quan là kê khai, nộp đủ thuế theo quy định trên tờ khai hải quan mới.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm tiêu hủy nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm theo đúng quy định của pháp luật. Thủ tục tiêu hủy thực hiện như đối với loại hình gia công quy định tại điểm d khoản 3 Điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, cụ thể:

- Doanh nghiệp có văn bản gửi Chi cục Hải quan nơi nhập khẩu nguyên liệu, vật tư phương án sơ hủy, tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm, trong đó nêu rõ hình thức, địa điểm tiêu huỷ. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện việc tiêu hủy theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Cơ quan hải quan giám sát việc tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm theo nguyên tắc quản lý rủi ro dựa trên đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.

Trường hợp người khai hải quan là doanh nghiệp ưu tiên, thì tự chịu trách nhiệm tổ chức việc tiêu hủy, cơ quan hải quan không thực hiện giám sát.

5. Về việc báo cáo quyết toán

Theo Điều 60 Luật Hải quan, Điều 41 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015; Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 thì phương thức quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu được thay đổi căn bản.

Chậm nhất 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, người khai hải quan nộp báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hoá xuất khẩu trong năm tài chính cho cơ quan hải quan. Việc nộp báo cáo quyết toán được thực hiện theo nguyên tắc tổng trị giá nhập - xuất - tồn kho nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm, sản phẩm hoàn chỉnh theo mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC cho cơ quan hải quan thông qua Hệ thống. Báo cáo quyết toán phải phù hợp với chứng từ hạch toán kế toán của tổ chức, cá nhân.

Theo đó, tùy theo năm tài chính mà tổ chức, cá nhân đăng ký với cơ quan thuế nội địa, khi kết thúc năm tài chính, tổ chức, cá nhân sẽ thực hiện báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị cho toàn bộ các hợp đồng gia công hoặc các tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu, xuất sản xuất xuất khẩu đã phát sinh trong năm tài chính cho cơ quan hải quan.

Quy định này nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của tổ chức, cá nhân, phù hợp với hệ thống kế toán theo dõi tại doanh nghiệp.

Ngoài các thủ tục trên đối với hàng hóa sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp cần lưu ý nộp hồ sơ không thu thuế theo đúng quy định tại Điều 128 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015.

Hoa Mai – Đỗ Phượng

Tin liên quan

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 13 (Tháng 7/2016)
Những điểm mới của Luật Tố tụng Hành chính năm 2015  Ngày 25/11/2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã...
Quy định phân loại và ghi nhãn hóa chất được sản xuất, nhập khẩu lưu thông tại Việt Nam
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 04/2012/TT-BCT ngày 13/02/2012 quy định phân loại và ghi nhãn hóa chất được...
Thông báo nợ thuế và tiền phạt chậm nộp thuế
Thông báo nợ thuế và tiền phạt chậm nộp thuế (thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 106 - Luật Quản lý thuế) -...
Thủ tục gia hạn thời hạn giám sát đối với các đối tượng quyền Sở hữu trí tuệ đang được bảo hộ tại Việt Nam (tại Chi Cục Hải quan)
 Trình tự thực hiện:  - Đối với cá nhân, tổ chức: + Cá nhân, tổ chức gửi văn bản gia hạn thời gian giám sát...
NGHĨA TÌNH BIÊN GIỚI
Mùa xuân năm 1996, đoàn Lãnh đạo Tổng cục đến chúc tết các chiến sỹ Hải quan, Biên phòng tại cửa khẩu Cha Lo, tôi...
Chi hội Luật gia tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến “Ngày pháp luật” Tháng 10 năm 2012.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Hải quan và Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tại Công...
Phát hiện vụ việc vận chuyển pháo hoa trái phép qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo
Vào lúc 15 giờ 45 phút ngày 07/5/2016, tại trạm Kiểm soát liên ngành cửa khẩu Cha Lo, trong khi thực hiện nhiệm vụ giám...