Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình làm việc với Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Khối CCQ Tỉnh việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trịĐảng bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình làm việc với Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Khối CCQ Tỉnh việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình với chức năng  nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan, địa bàn hoạt động rộng, phân tán và hầu hết nằm ở các vùng đặc biệt khó khăn. Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm, đặc biệt là công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK, XNC đòi hỏi sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cơ quan; sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan hữu quan và sự giúp đỡ, ủng hộ của đồng doanh nghiệp và nhân dân.

Xuất phát từ tình hình, đặc điểm đó, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình xác định việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là hết sức quan trọng, góp phần quyết định quá trình thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm của đơn vị.

Sau khi Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên được ban hành, Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 133-KH/ĐU ngày 03/02/2017 về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Theo đó, Đảng ủy chỉ đạo các Chi bộ phối hợp với lãnh đạo chuyên môn, BCH các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện một cách thường xuyên, nghiêm túc, hiệu quả và thực chất; đồng thời giao cho các Đảng ủy viên được phân công phụ trách các Chi bộ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo việc triển khai thực hiện của các Chi bộ. Định kỳ các Chi bộ báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Đảng ủy để theo dõi, chỉ đạo.

Đưa nội dung “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05 vào nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương khóa XII (Chương trình hành động số 137-KH/ĐU ngày 22/02/2017) và các Nghị quyết hàng tháng, quý của Đảng ủy để chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Đồng thời, Đảng ủy đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các Chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị, đoàn thể; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tổ chức. Tại các cuộc họp Đảng ủy, hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết của đơn vị, Đảng ủy, lãnh đạo Cục đều lồng ghép chỉ đạo toàn Đảng bộ, đơn vị, các tổ chức đoàn thể tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 05.

Đảng ủy cũng đã chỉ đạo các Chi bộ triển khai cho 100% đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; báo cáo kết quả thực hiện với cấp ủy hoặc chi bộ, đơn vị nơi công tác.

          Những kết quả đạt được chủ yếu

          * Công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt

          Thực hiện các kế hoạch tuyên truyền, học tập Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả, cụ thể như sau:

          - Học tập trực tiếp trên sóng phát thanh truyền hình Đài Truyền hình Quảng Bình do GS, TS Hoàng Chí Bảo quán triệt: tổ chức 04 điểm tiếp sóng trực tiếp với 98% đảng viên, người lao động tham gia học tập; số còn lại do điều kiện công tác không tham gia trực tiếp, đã xem lại sau.

          - Tổ chức học tập tại các Chi bộ theo bản Đề cương của Ban tuyên giáo Trung ương: 06/06 chi bộ đã tổ chức học tập; 100% đảng viên, công chức và người lao động tham gia và có bản Kế hoạch hành động cá nhân.

          - Bên cạnh việc tổ chức cho toàn thể đảng viên, công chức, người lao động học tập, Đảng ủy đã chỉ đạo các Chi bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan lồng ghép nội dung tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các hội nghị sơ kết, tổng kết, giao ban định kỳ của đơn vị; các cuộc họp, sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, các tổ chức đoàn thể.

Qua công tác tuyên truyền, học tập và quán triệt về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực đến tinh thần, thái độ, ý thức của đảng viên, công chức và người lao động. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

          * Việc rà soát, bổ sung và xây dựng các chuẩn mực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

          Đảng ủy, lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo lồng ghép việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện các quy định về kỷ luật, kỷ cương, quy tắc ứng xử của ngành Hải quan, Tuyên ngôn phục vụ khách hàng; đặc biệt là việc triển khai thực hiện Quyết định số 188/QĐ-TCHQ ngày 02/02/2017 của Tổng cục trưởng TCHQ về Quy chế hoạt động công vụ của Hải quan Việt Nam.     

Đơn vị cũng đã vận dụng linh hoạt các chuẩn mực về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình (Quyết định số 148/QĐ-HQQB ngày 26/4/2017), Quy chế chi tiêu và một số định mức chi nội bộ giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 316/QĐ-HQQB ngày 13/7/2017), ban hành Quy chế trực ban của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình (Quyết định số 145/QĐ-HQQB ngày 25/4/2017), Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và giai đoạn đến 2020 (Quyết định số 353/QĐ-HQQB ngày 07/9/2017),…

* Việc thực hiện Quy định về “trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị” trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao

          Đảng ủy, lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo quyết liệt đến từng Chi bộ, đơn vị thuộc và trực thuộc việc thực hiện Quy định 101-QĐ/TW và Quy định 01-QĐ/TU về trách nhiệm nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu. Tại các cuộc họp Đảng ủy, giao ban định kỳ, sơ kết, tổng kết, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng thường xuyên nhấn mạnh và quán triệt “Đảng viên, công chức lãnh đạo phải luôn gương mẫu đi đầu trong đạo đức lối sống, trong công việc, nói đi đôi với làm. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc, trưởng các tổ chức đoàn thể là người chịu trách nhiệm cao nhất và đầu tiên nếu tại đơn vị đó để xảy ra sai sót, khuyết điểm, vi phạm”.

          Thực tế trong thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo Cục đã thực hiện nghiêm quy định này, theo đó một số trường hợp cấp dưới để xẩy ra sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mà chưa đến mức kỷ luật, Thủ trưởng trực tiếp đã bị xếp loại B, C hàng tháng. Điều này đã góp phần rất lớn trong việc cá thể hóa trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu. Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi một cá nhân đối với tập thể trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tùy theo từng vai trò, vị trí, người đứng đầu đơn vị, tổ chức đảng và mỗi đảng viên đã luôn chú trọng tự trau dồi phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, gương mẫu đầu tàu, sẵn sàng chịu trách nhiệm cá nhân trước tập thể, không đùn đẩy, né tránh. Qua đó tạo niềm tin của quần chúng đối với đảng viên, người đứng đầu; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

          * Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, các Chi bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các cuộc họp, giao ban của đơn vị, các cuộc sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, các tổ chức đoàn thể.

Theo đó, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, BCH các tổ chức đoàn thể đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực nhiệm vụ chuyên môn cụ thể của các đơn vị theo từng lĩnh vực. Từ đó, xác định rõ nội dung học tập trong từng tháng, quý và bàn biện pháp thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể; trong đó, chú ý chọn các vấn đề còn hạn chế của cá nhân, tập thể để đề ra biện pháp khắc phục. Đồng thời, gắn kết quả học tập của các Chi bộ, đơn vị, đoàn thể với trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, tổ chức đó.

Thực hiện hướng dẫn của Đảng ủy Khối, Đảng ủy cũng đã chỉ đạo các Chi bộ, tổ chức đoàn thể tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (chuyên đề năm 2017). Hình thức sinh hoạt chuyên đề chủ yếu là trao đổi, thảo luận trong buổi sinh hoạt của Chi bộ, đoàn thể. Nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2017 được gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về « Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay » và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc thực hiện Quyết định số 188/QĐ-TCHQ ngày 02/02/2017 của Tổng cục trưởng TCHQ về quy chế hoạt động công vụ của Hải quan Việt Nam. Theo đó, đảng viên, công chức tập trung trao đổi, thảo luận việc vận dụng học tập và làm theo vào việc thực nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, kỷ luật kỷ cương khi thi hành công vụ, tác phong lề lối làm việc, sinh hoạt của công chức Hải quan,…

* Gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị

          Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo toàn Đảng bộ, chính quyền gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị như công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK, XNC; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm Tuyên ngôn phục vụ khách hàng, Quy tắc ứng xử, Quy chế hoạt động công vụ của Hải quan Việt Nam.

          Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng đã chỉ đạo quyết liệt gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với việc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, nhạy cảm như công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, ma túy; tác phong, thái độ của công chức trong việc việc giải quyết thủ tục hải quan; ngăn chặn các biểu hiện, hành vi gây phiền hà sách nhiễu, tiêu cực của công chức Hải quan khi thi hành công vụ,... Theo đó, gắn kết quả thực hiện của đơn vị với trách nhiệm người đứng đầu; nếu đơn vị nào để xảy ra sai phạm, Bí thư Chi bộ, Thủ trưởng đơn vị đó chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, lãnh đạo Cục.

          Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị đã tạo được sự ổn định và thúc đẩy quyết tâm, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị của các Chi bộ, đơn vị thuộc và trực thuộc cơ sở.

 Thực hiện thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Cha LoThực hiện thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Cha Lo

Nhờ vậy, năm qua và 6 tháng đầu năm 2017 Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách theo chỉ tiêu pháp lệnh; công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, ma túy đạt được những kết quả tốt; đặc biệt công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được thực hiện hiệu quả, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động thương mại và đầu tư trên địa bàn, được người dân và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao; công chức đơn vị có thái độ, tác phong làm việc văn minh, lịch sự; không có các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương khi thi hành công vụ phải xử lý kỷ luật.

 

          * Công tác giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách cho công chức, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ

 

          Công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho đảng viên, công chức, nhất là thế hệ trẻ được Đảng ủy đặc biệt chú trọng. Đảng ủy đã chỉ đạo Chi bộ, các đơn vị thuộc và trực thuộc, các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện với nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực, như: thông qua các cuộc họp, sinh hoạt định kỳ tăng cường quán triệt, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tác phong lề lối làm việc cho đảng viên, công chức; đặc biệt là đối với thế hệ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng hàng ngày phải làm việc ở những môi trường nhạy cảm thì việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là “kim chỉ nam” để rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp.

 

          Bên cạnh đó, việc giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn được gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua, các đợt thi đua do cơ quan, đoàn thể phát động. Các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành cũng được lồng ghép giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục về Đảng, về Bác Hồ.

 

          Đảng ủy cũng đã chỉ đạo Đoàn thanh niên tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào như: “Tuổi trẻ Quảng Bình học tập và làm theo lời Bác”, “Tuổi trẻ Quảng Bình chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường”... Chỉ đạo Hội Cựu chiến binh phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động về nguồn nhằm giáo dục truyền thống cách mạng; chỉ đạo chính quyền giao việc mới, việc khó cho công chức trẻ để họ phấn đấu, rèn luyện, thử thách.

 

          Thông qua việc giáo dục đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là đối với thế hệ trẻ đã góp phần nâng cao nhận thức về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, ý chí, sự quyết tâm trong việc tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm của bản thân đối với tập thể cơ quan, đơn vị của đảng viên, công chức, người lao động.           

 

          * Công tác kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

 

          Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã đưa nội dung kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào nội dung kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm 2017 của Đảng ủy.

 

          Theo đó, Đảng ủy đã tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại các Chi bộ trực thuộc. Qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy cho thấy các Chi bộ đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc, hiệu quả.

 

          Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng thường xuyên tự kiểm tra và chỉ đạo các Chi bộ tự kiểm tra nhằm đảm bảo việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được duy trì một cách thường xuyên, hiệu quả, đúng quy định.

 

          Những mô hình sáng tạo, cách làm hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Một trong những cách làm hiệu quả của Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình là gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với việc thực hiện các phong trào thi đua của đơn vị.

Theo đó, Đảng ủy, lãnh đạo Cục đã tập trung chỉ đạo các Chi bộ, các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai kết hợp thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với các đợt thi đua của do Cục phát động. Trong đó, các nội dung thi đua tập trung vào việc đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn tối đa thời gian thông quan hàng hóa, cung cấp những dịch vụ công tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp; thi đua thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương, Tuyên ngôn phục vụ khách hàng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực,... Kết quả bình xét thi đua được xem xét kết hợp trên tất cả các mặt từ thành tích trong công tác chuyên môn, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương và kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh theo kế hoạch xây dựng của từng cá nhân.

Việc kết hợp thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua của đơn vị, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cụ đã tạo ra sự thi đua sôi nổi, thiết thực trong toàn thể đảng viên, công chức, người lao động. Kết quả, nhiều tập thể, cá nhân đạt kết quả cao trong các phong trào thi đua, được các cấp khen thưởng. Nhiều cá nhân thực sự là những tấm gương tiêu biểu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh.

Bùi Thắng

Tin liên quan

Tạm giữ lô hàng quân trang quân dụng cấm nhập khẩu
Ngày 12-10, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra 1 kiện hàng nhập khẩu, đã...
Công bố các quyết định điều động công chức lãnh đạo
Ngày 21/6/2017, tại Chi cục HQCK Cha Lo, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Lễ công bố các Quyết định điều...
Chống gian lận từ xăng dầu tạm nhập, tái xuất
Cục Hải quan TP.HCM vừa kiến nghị với Tổng cục Hải quan một số biện pháp nhằm quản lí hiệu quả xăng dầu tạm...
CẢI CÁCH, HIỆN ĐẠI HÓA: CHÌA KHÒA THÀNH CÔNG CỦA CỤC HẢI QUAN QUẢNG BÌNH
Mục tiêu và hành động Để thực hiện đúng các cam kết quốc tế, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm thúc đẩy...
Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đưa từ nội địa vào doanh nghiệp chế xuất
Trình tự thực hiện:  + Đối với doanh nghiệp nội địa - Làm thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa theo loại hình...
Lễ công bố quyết định thành lập, đổi tên Đội thuộc Chi cục HQCK Cảng Hòn La
 Triển khai Quyết định số 2381/QĐ- TCHQ ngày 01/11/2011 của Tổng cục Hải quan về việc đổi tên các Đội thuộc Chi...
Hải quan Điện Biên thu ngân sách đạt 100,39%
Theo Cục Hải quan Điện Biên, đến hết tháng 6 toàn Cục thu ngân sách Nhà nước được trên 45,17 tỉ đồng, đạt 100,39%...