Mục tiêu và hành động

Để thực hiện đúng các cam kết quốc tế, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển và hội nhập, Chính phủ đang “hành động - kiến tạo và liêm chính”; các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, nâng cao năng lực cán bộ, công chức và cải thiện cơ sở pháp lý, hạ tầng công nghệ thông tin... trong điều hành, giải quyết công việc. Đây là vấn đề trọng tâm và bắt buộc đối với các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước.

Không nằm ngoài xu thế đó, ngành Hải quan nói chung và Cục Hải quan Quảng Bình nói riêng, với chức năng nhiệm vụ giải quyết thủ tục cho hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK), phương tiện xuất nhập cảnh (XNC), thu thuế XNK, chống buôn lậu, gian lận thương mại, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh và thương mại quốc tế, cũng đã và đang cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước về hải quan; cấp ủy, lãnh đạo Cục đã quán triệt, coi thực hiện cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, khắc phục khó khăn, thể hiện tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và có trách nhiệm. Nhờ vậy, trong những năm qua, công tác cải cách hành chính đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần đưa Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình trở thành một trong những cơ quan quản lý nhà nước đi đầu trong cải cách, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh.

Để chỉ đạo thực hiện thành công Kế hoạch cải cách, hiện đại hóa, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã thành lập Ban chỉ đạo, với thành phần bao gồm Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng làm Trưởng ban, 01 Phó Cục trưởng làm Phó ban, các thành viên bao gồm thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc. Mặt khác, trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hải quan, cơ quan hải quan và doanh nghiệp không tránh khỏi phát sinh xung đột. Nhằm quản lý và hạn chế những xung đột không đáng có, Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan đã triển khai hoạt động phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp. Theo đó, Cục Hải quan Quảng Bình đã thành lập Tổ phát triển đối tác Hải quan - Doanh nghiệp nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật trong lĩnh vực hải quan; khuyến khích doanh nghiệp tham gia góp ý, xây dựng, kiến nghị các quy định chưa phù hợp, từ đó tăng cường vai trò tham gia, giám sát của cộng đồng doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan Hải quan. Đây là hoạt động hoàn toàn mới so với trước đây. Từ những hoạt động đó, cơ quan Hải quan và doanh nghiệp đã tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, doanh nghiệp nắm bắt được các quy định trong lĩnh vực hải quan, nâng cao niềm tin lẫn nhau trong quá trình hoạt động dẫn đến hạn chế đáng kể các xung đột không đáng có.

Kết quả đạt được

100% công chức làm công tác chuyên môn đều sử dụng thành thạo máy tính và khai thác, ứng dụng có hiệu quả các phần mềm nghiệp vụ; hệ thống mạng, máy chủ, máy trạm được trang bị đầy đủ, hiện đại; hạ tầng, cơ sở vật chất được đầu tư đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hàng năm, đơn vị đã cử công chức và người lao động đi đào tạo, tập huấn theo hướng tập trung, đào tạo chuyên sâu.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hải quan 2014, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật và các quy trình nghiệp vụ mới ban hành. Thủ tục hải quan được thực hiện bằng phương thức điện tử tại 100% Chi cục Hải quan (3/3), với sự tham gia của 100%  doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan (so với năm 2016 là 93%). Do đó, thủ tục hải quan được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi, thời gian thông quan được rút ngắn so với trước đây.

Thời gian trung bình từ khi hải quan tiếp nhận hồ sơ đến khi quyết định thông quan/giải phóng hàng (thời gian thông quan) đối với hàng nhập khẩu chỉ còn 43 phút; đối với hàng xuất khẩu còn dưới 30 phút; đối với lô hàng phân luồng xanh, không phải nộp thuế thì thời gian này chỉ có 04 giây; thời gian trung bình kiểm tra hồ sơ dưới 15 phút; Thời gian trung bình kiểm tra thực tế hàng hóa dưới 01 giờ (Theo kết quả đo thời gian giải phóng hàng tại 3 Chi cục Hải quan cửa khẩu, giảm trung bình 10% so với năm 2016, giảm hơn 40% so với năm 2011).

Công tác thu nộp thuế, lệ phí chủ yếu được thực hiện bằng phương thức điện tử. Khoảng 90% tổng số thuế, phí, lệ phí đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thực hiện thu nộp qua các ngân hàng thương mại. Đối với các trường hợp này, hệ thống của cơ quan hải quan tự động hạch toán số thuế, phí, lệ phí ngay sau khi người khai hải quan nộp thuế, phí, lệ phí.

Hiện nay, đã có 11 Bộ, Ngành tham gia Cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN, đồng thời Việt Nam cũng đã thực hiện kết nối kỹ thuật với 4 nước ASEAN. Hải quan Quảng Bình đã khai thác thông suốt và hiệu quả qua cổng này, phục vụ tốt cho việc giải quyết thủ tục hải quan. Thủ tục máy bay XNC qua sân bay Đồng Hới, tàu biển XNC qua cảng Hòn La đều đã thực hiện qua cổng thông tin một cửa quốc gia ( qua hệ thống máy tính, không phải nộp hồ sơ giấy).

Đẩy mạnh ứng dụng trang thiết bị kỹ thuật trong kiểm tra hải quan như soi chiếu hành lý của hành khách XNC.

Đã thực hiện việc hoàn thuế, hủy tờ khai trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ 3 và 4, đạt tỷ lệ 100%, tăng 50% so với năm 2016.

Đơn vị tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; vận hành có hiệu quả trang thông tin điện tử tổng hợp phục vụ tốt công tác tuyên truyền về chế độ chính sách, thủ tục hành chính cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân; điều hành và xử lý công việc qua mạng NetOffice, đảm bảo công việc được xử lý nhanh chóng, mọi chế độ chính sách, văn bản liên quan đều được thực hiện công khai, minh bạch, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản lý, điều hành, xử lý công việc.

Nhờ vậy, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã xây dựng và phát triển đơn vị theo hướng hiện đại, chuyên sâu, chuyên nghiệp. Cải cách, hiện đại hóa đã góp phần bảo đảm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Trong những năm qua, Cục Hải quan Quảng Bình được giao chỉ tiêu thu ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa năm sau cao hơn năm trước, trong điều kiện có thay đổi về chính sách thuế, cơ cấu mặt hàng theo hướng giảm dần. Tuy nhiên, nhờ cải cách, hiện đại hóa, đơn vị đã luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thu ngân sách.

Cũng nhờ cải cách, hiện đại hóa, Cục Hải quan Quảng Bình đã không ngừng tạo thuận lợi cho thương mại và vận tải quốc tế, góp phần thúc đẩy sản xuất trong tỉnh, thu hút đầu tư, phát triển du lịch. Theo đó, đã cải tiến quy trình thủ tục theo hướng đơn giản, thuận lợi, tạo chuyển biến căn bản trong hoạt động quản lý nhà nước về hải quan, xóa bỏ những thủ tục, chế độ kiểm tra, kiểm soát hải quan thiếu đồng bộ, chồng chéo, rườm rà, phức tạp, gây cản trở trong việc tiếp nhận và xử lý công việc giữa cơ quan hải quan với nhau; giữa cơ quan hải quan với công dân, tổ chức có hoạt động XNK, XNC, góp phần giảm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp, được cộng đồng doanh nghiệp và người dân đánh giá cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai đã gặp phải vấn đề cần khắc phục là: văn bản pháp luật về kiểm tra chuyên ngành của các Bộ, ngành liên quan còn chồng chéo, chưa đồng bộ, chưa tạo thuận lợi cho cơ quan hải quan và cộng đồng doanh nghiệp trong việc thực thi. Công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu vẫn còn nhiều bất cập dẫn đến thời gian thực hiện kéo dài ảnh hưởng đến thời gian thông quan hàng hóa (danh mục hàng hóa phải kiểm tra quá rộng,  chưa áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra chuyên ngành…).

Việc cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin của một số ngành chức năng tại các cửa khẩu chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác cải cách hành chính của ngành Hải quan.

Nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới

Để đáp ứng được yêu cầu công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa Hải quan trong thời gian tới, tiếp nối những kết quả đã đạt được, khắc phục tồn tại, bất cập nêu trên, góp phần đưa Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả và hiện đại, hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra, xin đưa ra một số giải pháp sau đây:

Một là, Thủ tục hải quan được xử lý tập trung trên nền tảng công nghệ hiện đại, có khả năng sẵn sàng cao, đáp ứng yêu cầu thực hiện thủ tục hải quan “Mọi lúc - Mọi nơi - Mọi phương tiện”. Tiếp tục phát triển dịch vụ xử lý thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3 hoặc 4 trên cổng thông tin điện tử hải quan theo hướng ứng dụng tối đa phương thức điện tử đối với bộ hồ sơ thủ tục hành chính công và tại các khâu tiếp nhận, xử lý, phản hồi.  Khai thác triệt để thông tin qua cổng thông tin một cửa quốc gia và một cửa ASEAN.

Hai là, áp dụng sâu rộng kỹ thuật quản lý rủi ro trong tất cả các hoạt động nghiệp vụ, gồm kiểm tra, giám sát hải quan, thanh tra chuyên ngành; chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, triển khai hiệu quả quản lý tuân thủ thông qua các chương trình, kế hoạch hành động phù hợp đối tượng, mục tiêu quản lý; áp dụng các biện pháp hỗ trợ, khuyến khích tuân thủ tự nguyện, hướng đến môi trường tự nguyện tuân thủ pháp luật trong cộng đồng doanh nghiệp XNK.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phát triển quan hệ đối tác theo chiều rộng và chiều sâu với phương châm “Hải quan luôn đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp trên con đường hội nhập và phát triển”; xây dựng sự hiểu biết, đồng thuận, đồng hành của doanh nghiệp với cơ quan hải quan trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan; phát huy nguồn lực, trí tuệ của cộng đồng doanh nghiệp và người dân đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển của cơ quan hải quan;

Bốn là, nâng cao và thường xuyên hơn nữa công tác tuyên truyền về cải cách hiện đại hóa hải quan đối với người dân, doanh nghiệp để nâng cao nhận thức về cải cách hiện đại hóa cũng như huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện thành công việc cải cách hành chính, hiện đại hóa của đơn vị. Tiếp tục hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp về đào tạo, hướng dẫn, tư vấn về chính sách, thủ tục hải quan.

Năm là, tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, quy trình nghiệp vụ liên quan đến công tác quản lý nhà nước về Hải quan để tham mưu, đề xuất các cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung hoàn thiện nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho việc thực thi của cơ quan hải quan cũng như người dân và doanh nghiệp.

                                                *

                                              ***

Công tác cải cách, hiện đại hóa là quá trình lâu dài và liên tục. Sản phẩm cuối cùng của cải cách, hiện đại hóa hải quan là cung cấp dịch vụ công tốt nhất, minh bạch và nhanh chóng cho Doanh nghiệp và người dân. Trong thời gian tới, để phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn tồn tại, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước Hải quan đi vào chiều sâu, bên cạnh việc nỗ lực cố gắng, đồng sức đồng lòng của toàn thể cấp ủy, lãnh đạo, công chức và người lao động,  Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình rất mong  tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và phối hợp kịp thời, nhịp nhàng hơn nữa của các cơ quan hữu quan, cấp ủy, chính quyền địa phương và đặc biệt là sự chung tay, đồng hành từ phía cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

*

***

Chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng, công tác cải cách, hiện đại hóa của Cục Hải quan tỉnh  Quảng Bình sẽ tiếp tục gặt hái được những kết quả tốt đẹp, trở thành một đơn vị Hải quan văn minh, hiện đại và lớn mạnh về mọi mặt, đáp ứng phương châm hành động của Ngành Hải quan “Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả”, theo kịp với trình độ phát triển của các nước trong khu vực, xứng đáng là “người gác cửa” trên mặt trận kinh tế, góp phần thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển, xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng giàu đẹp.

Hoàng Kim Đồng

Tin liên quan

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa không ghi rõ xuất xứ
Liên quan đến vướng mắc của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh về việc thực hiện thủ tục cho những lô hàng trên sản...
Tịch thu 4 xe sang nhập lậu
Đội Kiểm soát Hải quan-Cục Hải quan Hải Phòng vừa quyết định tịch thu, sung công quỹ 4 xe ô tô sang nhập lậu từ...
Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tổ chức buổi gặp mặt các cháu nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1- 6.
Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai…Xin được nhắc ngàn lần như thế…Việc chăm sóc, bồi dưỡng và phát triển cả...
Chấn chỉnh quản lý tạm nhập - tái xuất, chuyển khẩu hàng hóa
Tại cuộc họp hôm nay 4-8, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã giao nhiệm vụ cho một số Bộ, ngành liên quan sớm tổng...
Chi bộ VP-NV học tập CĐ “Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Thực hiện Hướng dẫn số 24-HD/BTG ngày 24/10/2016 của  Ban Tuyên giáo (Đảng Ủy Khối các cơ quan tỉnh),  trong ngày...
Hải quan Hà Tĩnh: Bắt giữ 1 kg ma túy dạng đá
Ngày 24-7-2012, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo- Hà Tĩnh, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, qua máy soi hành...
Thủ tục hải quan đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm xuất, tạm nhập có thời hạn
- Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: + Doanh nghiệp kê khai và nộp hồ sơ tại trụ sở cơ quan hải quan...