Ngày 11/3/2020, Chi bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn La đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Nguyễn Anh Tình, Đảng ủy viên, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Toàn cảnh Đại hộiToàn cảnh Đại hội

Với chủ đề “Nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi bộ, xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh và toàn diện”, Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá khách quan, cụ thể những kết quả đạt được, hạn chế và khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm và xác định phương hướng, mục tiêu cho nhiệm kỳ tới.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã tập trung lãnh chỉ đạo và đạt được thành tích trên các mặt công tác, cụ thể là: Đã lãnh đạo đơn vị thực hiện và thành tốt nhiệm vụ chính trị hàng năm, hầu hết các chỉ tiêu đều hoàn thành vượt mức, cụ thể: kim ngạch hàng hóa XNK đạt 360 triệu USD, tăng 32% so với nhiệm kỳ trước; thu NSNN đạt 383 tỷ đồng, tăng 82%; công tác đấu tranh phòng chống buôn lâu, gian lận thương mại, ma túy qua biên giới đã đạt được những kết quả tốt, cơ bản kiểm soát được tình hình; công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan cũng đạt được kết quả nổi bật, triển khai hiệu quả Luật Hải quan 2014 và áp dụng Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, Cơ chế một cửa quốc gia & một cửa ASEAN, Dịch vụ công trực tuyến, đề án nộp thuế điện tử 24/7, đặc biệt triển khai thành công hệ thống giám sát hải quan tự động (VASSCM) tại cảng Hòn La.

Về công tác quốc phòng- an ninh, đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên về công tác quốc phòng- an ninh; chỉ đạo sâu sát trong công tác phòng CBL, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy, vũ khí, pháo nổ, tài liệu phản động qua biên giới; xây dựng lực lượng tự vệ gắn liền với lực lượng PCCC, phòng chống bão lụt và cứu hộ, cứu nạn. Tình hình ANTT trong cơ quan, khu vực cửa khẩu được đảm bảo, tài sản cơ quan được bảo vệ an toàn; công tác PCCC, phòng chống bão lụt đạt hiệu quả tốt.

Về công tác xây dựng Đảng: Chi bộ thường xuyên chú trọng và tập trung tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng ủy cấp trên. Duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt, nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế dân chủ cơ sở; chú trọng đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình; thực hiện tốt công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng gắn với quy định về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cấp phó của người đứng đầu. Nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ đã bồi dưỡng, theo dõi được 04 quần chúng ưu tú, trong đó đã kết nạp được 02 đảng viên mới, tăng 100% so với nhiệm kỳ trước

Cùng với đó, Chi bộ đã triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết TW4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kỷ luật kỷ cương hành chính và quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; cấp phó của người đứng đầu. Đặc biệt, Chi bộ đã tổ chức thành công đợt sinh hoạt chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” với chủ đề “Đoàn kết để xây dựng Chi bộ, đơn vị ngày càng vững mạnh” (được Đảng ủy Cục đánh giá rất cao về hình thức và nội dung).

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, cải tiến lề lối làm việc, bảo đảm tính toàn diện, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; đồng thời, cũng đã lãnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả, đặc biệt là phong trào thi đua yêu nước, thể thao, văn hóa - văn nghệ; phong trào ủng hộ từ thiện, đền ơn đáp nghĩa có bề nổi và chiều sâu, đạt được nhiều thành tích nổi bật.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Tình, Đảng ủy viên – Phó Cục trưởng đánh giá cao công tác chuẩn bị tiến hành Đại hội, nội dung các báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ 2017-2020 được trình bày tại Đại hội.

Đồng chí Phó Cục trưởng biểu dương những thành tích nổi bật của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua, nổi bật là đã lãnh chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, công tác thu NSNN vượt chỉ tiêu kế hoạch, các chỉ tiêu khác đều tăng so với nhiệm kỳ trước, mặc dù thời gian của nhiệm kỳ này ngắn hơn nhiệm kỳ trước. Đây là sự nổ lực phấn đấu không ngừng của tập thể Chi bộ, đơn vị và toàn bộ đảng viên.

Đ/c Nguyễn Anh Tình – Đảng ủy viên, Phó Cục trưởng phát biểu chỉ đạo Đại hộiĐ/c Nguyễn Anh Tình – Đảng ủy viên, Phó Cục trưởng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí khẳng định, Chi bộ đã triển khai và thực hiện đầy đủ Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng gắn với quy định về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cấp phó của người đứng đầu.

Đồng tình với các mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020- 2022, đồng chí Phó Cục trưởng đã quán triệt, đề cập đến một số nội dung trọng tâm đề nghị Chi bộ, đơn vị cần quan tâm, lưu ý để bổ sung vào kế hoạch, chương trình công tác của nhiệm kỳ tới, như: Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, gắn với công tác quốc phòng - an ninh, trong đó bám sát chỉ đạo của cấp trên, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, HĐH hải quan; duy trì Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, hệ thống giám sát hải quan tự động, Cơ chế một cửa quốc gia & một cửa ASEAN, Dịch vụ công trực tuyến, đề án nộp thuế điện tử 24/7, kịp thời tháo gỡ và giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Song song với đó, tăng cường công tác thu thập xử lý thông tin và QLRR trong tất cả các hoạt động nghiệp vụ hải quan tại các khâu trước, trong và sau thông quan; thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng CBL, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, các chất ma túy qua biên giới trong điều kiện môi trường thông quan điện tử; hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu NSNN.

Đối với công tác xây dựng Đảng, tằng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đảng viên, công chức, người lao động; thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ của Đảng cấp trên; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trong đó, lưu ý là thông tin mạng thông tin xã hội, thông tin phải đúng định hướng, chính thống, tránh các thông tin gây nhiễu trước những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dư luận.

Ngoài ra, Chi bộ cần tiếp tục đổi mới phư­ơng thức lãnh đạo, cải tiến lề lối làm việc của BCH; công tác dân vận trong tình hình mới; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối các tổ chức đoàn thể-chính trị xã hội; định hướng phát triển, bồi dưỡng, xây dựng nhân tố điển hình, tạo nguồn phát triển đảng viên mới đảm bảo số lượng và chất lượng.

Đ/c Phó Cục trưởng chúc mừng BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022Đ/c Phó Cục trưởng chúc mừng BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Cuối cùng là bầu được BCH Chi bộ đủ sức, đủ tài, có năng lực để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lới Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đề ra, xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đại hội diễn ra với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và đã tiến hành bầu cử cấp ủy Chi bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn La lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 03 đồng chí. Đồng chí Hoàng Kim Đồng được bầu giữ chức vụ Bí thư, Đồng chí Phan Nhật Trường được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư và Chi ủy viên là Đồng chí Phan Hải Lâm.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết và kêu gọi toàn thể đảng viên, công chức, người lao động đoàn kết, nỗ lực chung sức, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của toàn Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.

                                                                             Hải Lâm

Tin liên quan

WCO: Năm 2012 được chọn là Năm kết nối
Ngài Kunio Mikuriya, Tổng thư ký WCO công bố năm 2012 sẽ tập trung thúc đẩy kết nối, tăng cường hợp tác và truyền...
Lãnh đạo Tổng cục Hải quan gửi lời chúc mừng đến công chức làm công tác Tổ chức cán bộ ngành HQ
Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945-28/8/2015), lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã...
Thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất
Thời gian qua, Hải quan một số tỉnh, thành phố đã gặp vướng mắc về chính sách thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối...
Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình hoàn thành xuất sắc và vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018
Sáng ngày 15/01/2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển...
Phát hiện vụ buôn lậu hàng trăm máy lạnh
Ngày 3-8, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực III (Cục Hải quan TP.HCM) cho biết, Chi cục đã lập biên...
Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
Bộ trưởng Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT ngày 17/7/2012 quy định Danh...
Truy thu gần 4,4 tỉ đồng từ thông tin quản lí rủi ro
Theo Cục Hải quan Hải Phòng, dựa vào tiêu chí quản lí rủi ro (do Phòng Quản lí rủi ro thực hiện) cho máy soi conatainer,...