- Trình tự thực hiện:

            - Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Đăng ký tờ khai;

+ Nộp Phiếu đăng ký làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu chuyển cửa khẩu (theo mẫu 20-PĐK/2009 ban hành kèm theo Quyết định số 1127/QĐ-TCHQ ngày 03/6/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan);

+ Chuyển Phiếu đăng ký, Biên bản bàn giao cùng tờ khai hải quan chuyển cho Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất hoặc Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan (dưới đây gọi chung là Hải quan cửa khẩu xuất/kho) để làm thủ tục tiếp theo.

- Đối với cơ quan hành chính nhà nước:

Công việc của Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu:

+ Lập phiếu lấy mẫu (theo mẫu số 02-PLM/2009 ban hành kèm theo Quyết định số 1127/QĐ-TCHQ ngày 03/6/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan);

+ Giao chủ hàng 01 phiếu lấy mẫu cùng 01 Đơn đã ghi ý kiến đề nghị Chi cục Hải quan cửa khẩu lấy mẫu để chuyển cho Chi cục Hải quan cửa khẩu;

+ Xử lý các vướng mắc, vi phạm có liên quan đến lô hàng nhập khẩu do Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập chuyển lại (nếu có).

 Nếu phải kiểm tra thực tế hàng hóa thì làm thêm:

+ Tiếp nhận hồ sơ lô hàng, kiểm tra tình trạng niêm phong hải quan; kiểm tra thực tế và thông quan hàng hoá theo qui định;

+ Thông báo bằng văn bản cho Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập biết kết quả kiểm tra theo các thông tin do Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập lưu ý (nếu có);

+ Ký xác nhận Biên bản bàn giao và lưu; lập Bảng thống kê Biên bản bàn giao và fax cho Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập theo qui định.

Công việc của Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập:

+ Tiếp nhận hồ sơ lô hàng nhập khẩu;

+ Kiểm tra thực tế hàng hoá theo quyết định của Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu được ghi trên tờ khai hải quan, trên Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra thực tế theo cách thức sau:

+ Ghi kết quả kiểm tra thực tế trên Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra và 02 tờ khai hải quan;

+ Ký, đóng dấu công chức vào ô 38 “Xác nhận đã làm thủ tục hải quan” (tờ khai xuất nhập kho ngoại quan);

+ Đóng dấu “Đã làm thủ tục hải quan” lên 02 tờ khai hàng hoá nhập khẩu và trả 01 tờ khai (bản lưu người khai hải quan) cho người khai hải quan;

+ Thông quan lô hàng theo qui định. Vào sổ hoặc nhập máy theo dõi hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu; trả chi cục hải quan ngoài cửa khẩu một bộ hồ sơ hải quan để nhập thông tin vào hệ thống, phúc tập và lưu trữ theo qui định.

Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá có sự sai lệch so với khai của người khai hải quan dẫn đến một phần lô hàng không được nhập khẩu, thì:

+ Ghi kết quả kiểm tra thực tế trên Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra và 02 tờ khai hải quan;

+ Lập Biên bản vi phạm: 02 bản (01 bản gửi Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu, 01 bản giao người khai hải quan), copy và lưu 01 bản từ liên “bản Hải quan lưu”;

+ Ra quyết định tạm giữ đối với số hàng vi phạm cho đến khi có quyết định xử lý của Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu, giải phóng số hàng đúng khai báo;

+ Niêm phong hồ sơ lô hàng (cả biên bản vi phạm và quyết định tạm giữ) gửi bằng thư bảo đảm cho Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu để xử lý theo qui định đối với số hàng hoá vi phạm.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai hải quan;

+ Hợp đồng mua bán, gia công;

+ Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu;

+  Phiếu lấy mẫu...

- Số lượng hồ sơ:

- Thời hạn giải quyết: 08 giờ kể khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận thông quan.

Lệ phí (nếu có):

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Tờ khai xuất khẩu hàng hoá;

+ Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

+ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

            + Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Mẫu: 19-ĐCCK/2009                    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                    

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN CỬA KHẨU HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Kính gửi:    Chi cục Hải quan..................................

 

Công ty ................................................................................đề nghị được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan..................................................., kiểm tra hải quan (nếu có) tại..................................................cho lô hàng...............................................thuộc vận tải đơn..............................chuyên chở trên PTVT..........., tới cửa khẩu nhập ngày...../...../200.........

Tên hàng:......................................................................................

Lượng hàng:...............................................................................

Trị giá:...........................................................................................

Gồm:.............................container hoặc xe chuyên dùng có số hiệu:.............................

Tuyến đường vận chuyển......................với chiều dài.................

Thời gian vận chuyển:..................................................................

Công ty...................................cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về:

1. Đảm bảo nguyên trạng hàng hoá, niêm phong hải quan, niêm phong hãng tàu cho tới khi bàn giao cho Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu..........,địa điểm kiểm tra hàng hoá ở nội địa................giám sát, quản lý theo qui định.

2. Vận chuyển lô hàng đúng tuyến đường và thời gian đã đăng ký nêu trên.

                                                               ..............., ngày         tháng         năm 200.....

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Kính gửi: Chi cục Hải quan...............................................................................

Đề nghị làm thủ tục chuyển cửa khẩu cho lô hàng nêu trên của Công ty.........................thuộc tờ khai hải quan số......................................ngày        tháng        năm 200.....

Chi cục Hải quan............................

                                                                          (ký tên, đóng dấu công chức)

Ghi chú:

(1) Mẫu đơn ban hành theo quy định tại Điều 57 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009.

(2) Đối với lô hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu phải kiểm tra thực tế tại Chi cục Hải quan cửa khẩu và phải lấy mẫu, tại phần “Kính gửi: Chi cục Hải quan..." phía cuối Đơn thay câu “Đề nghị làm thủ tục chuyển cửa khẩu ...ngày   tháng     năm 200.....” bằng câu “đề nghị Chi cục Hải quan cửa khẩu… kiểm tra thực tế hàng hóa và lấy mẫu nguyên liệu theo Phiếu lấy mẫu kèm”.

 

alt

alt

alt

alt

Tin liên quan

Thủ tục hải quan điện tử xuất khẩu sản phẩm đối với nguyên, vật tư tự cung ứng để sản xuất hàng xuất khẩu
- Trình tự thực hiện: I. Đối với cá nhân, tổ chức: * Đối với trường hợp nguyên liệu, vật tư do người khai hải...
Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tổng kết công tác năm 2015
Chiều ngày 22/01/2016, được sự nhất trí của lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã tổ...
Hướng dẫn kiểm soát tiền tại quầy hoàn thuế GTGT cho khách nước ngoài
Tổng cục Hải quan vừa ban hành công văn 3292/CHQ-GSQL hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát đối với đồng Việt Nam tiền...
Chi đoàn Chi cục HQCK Cha Lo hưởng ứng tháng Thanh niên
Hòa chung với khí thế hưởng ứng tháng Thanh niên đang sục sôi và khơi dậy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi...
Công đoàn cở sở Cục HQQB tổ chức giao hữu bóng chuyền và tennis chào mừng ngày 30/4 và ngày 01/5
Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày cả nước sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 38 năm...
Kiểm tra DN nhập khẩu linh kiện ô tô
Tổng cục Hải quan vừa có công văn yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra, thống kê các trường hợp...
Luật thi đua khen thưởng năm 2013 và các NĐ, TT hướng dẫn thi hành nâng cao tiêu chuẩn đối với danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
Luật Thi đua, khen thưởng số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng,...