Trình tự thực hiện:

- Đối với cá nhân, tổ chức:

Đối với hàng nhập khẩu đưa vào kho CFS:

+ Chủ kho/chủ hàng lập bảng kê danh mục hàng hóa nhập khẩu đưa vào CFS.

+ Xuất trình hồ sơ lô hàng cho Hải quan quản lý kho CFS.

- Đối với cơ quan hành chính nhà nước:

Đối với hàng hoá xuất khẩu đưa vào kho CFS:

+ Hàng hóa xuất khẩu đăng ký làm thủ tục hải quan và đưa vào kho CFS  ngay tại Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất thì không phải làm thủ tục chuyển cửa khẩu, chỉ thực hiện việc giám sát theo hướng dẫn của Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất.

+ Đối với hàng hoá đăng ký làm thủ tục xuất khẩu tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu nhưng được đưa vào kho CFS do Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu khác quản lý

- Cách thức thực hiện: Tại Chi cục Hải quan quản lý CFS.

+ Hàng hóa xuất khẩu đăng ký làm thủ tục hải quan và đưa vào kho CFS  ngay tại Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất thì không phải làm thủ tục chuyển cửa khẩu, chỉ thực hiện việc giám sát, cụ thể:

Hải quan quản lý CFS trên cơ sở tờ khai hải quan xuất khẩu, giám sát hàng hóa đưa vào kho và cập nhật vào sổ hoặc hệ thống để theo dõi hàng hóa đưa vào kho CFS.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai hải quan;

+ Bảng kê danh mục hàng hóa xuất khẩu đưa ra kho CFS...

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 08giờ kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân (chủ hàng/chủ kho)

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Hải quan quản lý kho CFS, Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận thông quan

- Lệ phí nếu có: 20.000đồng

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Tờ khai xuất khẩu,

+ Bảng kê danh mục hàng hoá nhập khẩu đưa vào kho CFS.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

+ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

+ Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

                                                                                                            Mẫu 03/DMHNK/CFS/2009

CHỦ KHO/CHỦ HÀNG CFS..........                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:.................../CFS                                                                  Độc Lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                                                                                                             

                                                                                ....., ngày.......tháng.......năm 200......

 

                                BẢNG KÊ DANH MỤC HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU ĐƯA VÀO CFS  

STT

TÊN TÀU, NGÀY NHẬP CẢNH

SỐ, NGÀY B/L

(Master Bill)

SỐ, NGÀY B/L

(House Bill)

SỐ CONTAINER

SỐ SEAL

HÃNG TÀU

DANH SÁCH CHỦ HÀNG ĐÓNG CHUNG CONTAINER

TÊN HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRONG LƯỢNG

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

  CHỦ HÀNG/CHỦ CFS                                                           HẢI QUAN QUẢN LÝ CFS

        (ký, ghi rõ họ tên)                                                                      (ký, đóng dấu công chức)

*Ghi chú: Người ký là công chức do lãnh đạo Chi cục phân công.

Tin liên quan

Thủ tục hải quan điện tử đối với nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia công tự cung ứng cho hợp đồng gia công
- Trình tự thực hiện:  I. Đối với trường hợp nguyên liệu, vật tư cung ứng do người khai hải quan sản xuất...
Bổ sung thẩm quyền thanh tra cho Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế
Đó là ý kiến phát biểu của Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ tại phiên thảo luận về dự thảo Luật Xử...
Thủ tục hải quan đối với tàu biển nhập cảnh
- Thành phần hồ sơ: + Bản khai chung:  01 bản chính; + Bản khai hàng hoá (ký, đóng dấu trang đầu và trang cuối):...
Thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh
- Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: Người khai hải quan làm kê khai và nộp đủ hồ sơ theo quy định...
Hải quan Quảng Bình đón nhân Huân chương Lao động hạng Nhất
(HQ Online)- Lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện, hàng khách xuất nhập cảnh qua địa bàn tỉnh Quảng Bình...
Hệ thống thông quan VNACCS/VCIS dần hoàn thiện
Chiều 5-2, tại Hà Nội, Ban Quản lí Dự án Hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS), Tổng cục Hải quan tổ chức tổng...
Xuất khống một lượng lớn rượu Vodka Hà Nội
Trao đổi với phóng viên Báo Hải quan, lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo-Cục Hải quan Hà Tĩnh cho...