- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

Doanh nghiệp kê khai và nộp hồ sơ hải quan tại Chi cục Hải quan.

            - Đối với cơ quan nhà nước:

Chi cục Hải quan tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra sơ bộ, lấy mẫu nguyên liệu, vật tư gia công đăng ký Tờ khai.

+ Đối với lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra thực tế hàng hoá (áp dụng cho các hợp đồng gia công đăng ký làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu hoặc tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu):

Khi kiểm tra thực tế hàng hoá, công chức Hải quan thực hiện việc lấy mẫu hàng hoá theo trình tự sau:

a. Lập Phiếu lấy mẫu (theo mẫu số 01/HQ-QTGC/2009);

b. Lấy mẫu, niêm phong mẫu nguyên liệu cùng phiếu lấy mẫu, cùng đại diện chủ hàng ký trên phiếu lấy mẫu, giao doanh nghiệp tự bảo quản để xuất trình cho cơ quan Hải quan khi có yêu cầu;

c. Ghi tên nguyên liệu đã lấy mẫu lên tờ khai hải quan;

d. Thống kê vào Bảng thống kê nguyên liệu lấy mẫu (mẫu 04/HQ-QTGC/2009).

+ Đối với lô hàng nhập khẩu được miễn kiểm tra thực tế:

a. Đối với các lô hàng nhập khẩu được miễn kiểm tra thực tế, đăng ký tờ khai nhập khẩu tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu, việc lấy mẫu do Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện:

a1- Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu lập Phiếu lấy mẫu gửi Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập để lấy mẫu. Trong Phiếu lấy mẫu ghi rõ nguyên liệu cần lấy mẫu; đồng thời ghi vào Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu: “đề nghị Chi cục Hải quan cửa khẩu...lấy mẫu nguyên liệu theo Phiếu lấy mẫu gửi kèm”.

a2- Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện lấy mẫu nguyên liệu trước khi giải phóng hàng. Trình tự lấy mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại điểm a trên, trừ việc lập Phiếu lấy mẫu.

a3- Trường hợp doanh nghiệp đề nghị được lấy mẫu tại kho của doanh nghiệp (nơi được công nhận là địa điểm kiểm tra) hoặc địa điểm kiểm tra tập trung của Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu thì Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu ghi vào Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu: “đề nghị Chi cục Hải quan cửa khẩu niêm phong phương tiện chứa hàng”; Chi cục Hải quan cửa khẩu niêm phong, ghi số niêm phong hải quan vào ô 37 (ghi chép khác của hải quan) của tờ khai hàng hoá nhập khẩu; Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu cử công chức đến kho của doanh nghiệp hoặc địa điểm kiểm tra tập trung để lấy mẫu nguyên liệu.

b. Đối với lô hàng nhập khẩu được miễn kiểm tra thực tế, hợp đồng gia công được đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu thì trình tự lấy mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2.2.1 trên.

+ Đối với Chi cục Hải quan áp dụng công nghệ thông tin để quản lý, thanh khoản hợp đồng gia công, ngoài các công việc nêu trên, thực hiện thêm các công việc sau:

++ Nhập máy (theo các tiêu chí trên máy) các số liệu của tờ khai hải quan hoặc đối chiếu với số liệu do doanh nghiệp truyền đến với tờ khai hải quan.

++ Xác nhận hàng hoá đã thực nhập trên máy:

+++ Đối với lô hàng miễn kiểm tra thực tế hàng hoá, công chức tiếp nhận hồ sơ xác nhận “hàng đã thực nhập” trước khi đóng dấu xác nhận “đã làm thủ tục hải quan” trên tờ khai.

+++ Đối với lô hàng phải kiểm tra thực tế hàng hoá, sau khi có kết quả kiểm tra, công chức Hải quan kiểm tra thực tế hàng hoá: nhập máy chi tiết hàng hoá thực nhập và xác nhận “hàng đã thực nhập”.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ khai hải quan: 02 bản chính;

+ Hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng: 01 bản sao;

+ Hóa đơn thương mại: 01 bản chính;

+ Vận tải đơn: 01 bản sao chụp từ bản gốc hoặc bản chính của các bản vận tải đơn có ghi chữ copy;

+ Bản kê chi tiết hàng hoá đối với trường hợp hàng hoá có nhiều chủng loại hoặc đóng gói không đồng nhất: 01 bản chính.

-  Số lượng hồ sơ:    01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 08 giờ kể từ khi tiếp nhận hồ sơ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Hải quan

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận thông quan

- Lệ phí (nếu có): 20.000 đồng

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

+ Mẫu tờ khai hải quan

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Hải quan sửa đổi năm 2005;

+ Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

+ Thông tư 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công cho thương nhân nước ngoài;

+ Quyết định 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2009 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại;

+ Quyết định 1179/QĐ-TCHQ ngày 17/6/2009 về việc ban hành quy trình quản lý hải quan đối với hàng hoá gia công cho thương nhân nước ngoài;

+ Quyết định 1257/QĐ-TCHQ ngày 04/12/2001 v/v ban hành mẫu tờ khai hải quan hàng hóa XK, NK, giấy thông báo thuế và quyết định điều chỉnh thuế.

Tin liên quan

Dây, que hàn phục vụ đóng tàu không được miễn thuế NK
Tổng cục Hải quan ban hành công văn 5221/TCHQ-TXNK ngày 1-10-2012 hướng dẫn về thuế nhập khẩu (NK) đối với dây...
Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII)
Xác định việc nghiên cứu, quán triệt các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khoá XII) là nhiệm vụ, trách nhiệm của...
Có được bổ sung giấy phép NK sau khi đã tiêu thụ hàng hóa?
Cục Hải quan TP.HCM vừa có báo cáo gửi Tổng cục Hải quan xin ý kiến về trường hợp NK hàng hóa thuộc diện phải có...
Thủ tục hải quan đối với hàng hoá, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ
- Trình tự thực hiện:        Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội,...
Tạo đột phá trong kiểm tra sau thông quan
Từ đầu năm đến nay, các Cục Hải quan Quảng Ngãi, Bình Định và Khánh Hòa đã tăng cường công tác kiểm tra sau thông...
Hải quan Quảng Bình: Cán đích, vượt thu ngân sách 66,7% so với cùng kỳ
Đây là thông tin số thu thuế xuất nhập khẩu năm 2013 tại Quảng Bình được Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Bình...
Dừng tạm thời việc cấp phép NK xe ô tô, gắn máy cho Việt kiều
Kể từ ngày 9-8, cơ quan Hải quan tạm thời chưa cấp giấy phép NK xe ô tô, xe gắn máy cho người Việt Nam định cư tại...