Xác định cải cách hành chính trong lĩnh lực quản lý nhà nước về hải quan là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, năm 2017 Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã nỗ lực triển khai quyết liệt công tác cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa,giảm thiểu chi phí tiền bạc và thời gian cho doanh nghiệp, tăng sức cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh, được cộng đồng doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn đánh giá cao.

          Những kết quả tích cực của năm 2017

         Với nhiệm vụ gác cửa nền kinh tế đất nước, ngành Hải quan chịu sự tác động mạnh mẽ của bối cảnh toàn cầu hóa, tự do hóa thương mại. Việc Việt Nam tham gia, ký kết nhiều Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, đặc biệt là tham gia các FTA thế hệ mới với mức độ tự do hóa ngày càng sâu rộng, trong đó có việc hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN vào cuối năm 2015 đang tác động trực tiếp đến yêu cầu thực hiện công tác cải cách hành chính của ngành Hải quan nói chung và Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình nói riêng.

          Năm qua, cùng với toàn ngành Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020,Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, Nghị quyết 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 29/6/2017 Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại. Theo đó, công tác cải cách hành chính của đơn vị đã đạt được những kết quả nổi bật.

Lễ ký kết quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp năm 2017

Năm 2017, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tiếp tục thực hiện tốt Luật Hải quan năm 2014, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành. Vận hành hiệu quả Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các hệ thống công nghệ thông tin vệ tinh hỗ trợ; rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK, XNC qua địa bàn.

Theo số liệu đo thời gian giải phóng hàng hóa năm 2017 cho thấy thời gian thông quan hàng hóa tiếp tục được rút ngắn. Hiện nay tờ khai luồng xanh được hệ thống thông quan ngay, tờ khai luồng vàng thông quan trong vòng 5 phút (giảm 6 phút so với năm 2016), tờ khai luồng đỏ thông quan trong vòng 1h (giảm 1h so với năm 2016).

Từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017, có 260 doanh nghiệp với 24.529 tờ khai hải quan được thực hiện qua Hệ thống VNACCS/VCIS, đạt tỷ lệ 99,8%; kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh đạt 1.800 triệu USD.

Năm 2017, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã triển khai thực hiện hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia. Hệ thống thông tin được kết nối, truy cập, khai thác hiệu quả các thủ tục hành chính đã được các Bộ, ngành thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia.Đến nay, 88,6% hồ sơ kiểm tra chuyên ngành được khai thác qua cổng thông tin một cửa quốc gia.

          Từ tháng 3/2017, dịch vụ công trực tuyến trên phạm vi toàn Cục ở cấp độ 3, 4 được đơn vị triển khai thực hiện thành công.Tính đến 31/12/2017, đã có 80 doanh nghiệp và 338 hồ sơ thực hiện qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, đạt tỷ lệ 100% hồ sơ phát sinh.

          Triển khai thực hiện Quyết định 43/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định trách nhiệm thực hiện thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh qua Cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không; Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thành công Cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không tại Cảng hàng không Đồng Hới từ ngày 20/11/2017, tạo thuận lợi cho các chuyến bay quốc tế đến và đi.

          Cũng trong tháng 12/2017, cùng với sự nỗ lực của toàn ngành, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã triển khai thành công Đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, tạo điều kiện cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước mọi lúc, mọi nơi một cách nhanh chóng, tiện lợi nhất.

          Bên cạnh đó, cơ quan Hải quan cũng đã thực hiện cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử trên cổng thông tin hải quan nhằm phục vụ cho việc tra cứu thông tin tờ khai hải quan của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động xuất nhập khẩu và các cơ quan quản lý Nhà nước khi cần thiết. Hoạt động này giúp giảm thiểu đáng kể giấy tờ, tiết kiệm chi phí, thời gian cho các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Làm thủ tục cho phương tiện XNC tại Chi cục HQCK Cha Lo

Theo kết quả khảo sát ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn về tình hình thực hiện cam kết theo “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” của ngành Hải quan, tất cả các ý kiến phản hồi của cộng đồng doanh nghiệp đều đánh giá cao kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình trong năm qua.

          Nhiệm vụ nặng nề năm 2018

          Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính theo đúng tinh thần các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; quyết tâm thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ Kế hoạch cải cách, phát triển, hiện đại hóa Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020, năm 2018 Cục Hải quan tỉnh Quảng Bìnhcần tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tập trung rà soát, đánh giá, tập hợp các khó khăn, vướng mắc, bất cập, chồng chéo của hệ thống pháp luật hải quan và các quy trình, thủ tục hải quan đểkiến nghị sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật hải quan đồng bộ với pháp luật khác có liên quan, phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia; thủ tục hải quan được cải cách theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại quốc tế. 

          Thứ hai, duy trì hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ phương pháp quản lý hải quan hiện đại; thực hiện hiệu quả Đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 nhằm tiếp tục rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa.

Thứ ba, tiếp tục triển khai hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không và chuẩn bị sẵn sàng triển khai áp dụng Hệ thống quản lý, giám sát hải quan tại cảng biển.

 Trong đó đảm bảo hệ thống thông tin được kết nối, truy cập cổng thông tin một cửa quốc gia, khai thác hiệu quả các thủ tục hành chính đã được các Bộ, ngành thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia và với một số quốc gia trong ASEAN đã kết nối kỹ thuật thành công như Giấy phép kiểm tra chuyên ngành, Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), các chứng từ điện tử khác. Triển khai Đề án kiểm tra chuyên ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra chuyên ngành tại các cửa khẩu. Thực hiện hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo 100% thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3 và mức độ 4. 

Thứ tư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho cộng đồng doanh nghiệp về pháp luật, chính sách, thủ tục hải quan. Tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia tích cực vào việc thực hiện các thủ tục hành chính qua Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, dịch vụ công trực tuyến, Đề án 24/7,…

          Cần sự chung tay của các ngành chức năng, cộng đồng doanh nghiệp

Có thể nói rằng, một trong những khó khăn lớn đối với ngành Hải quan trong công tác cải cách hành chính hiện nay đó là hoạt động kiểm tra chuyên ngành. Những bất cập trong công tác kiểm tra chuyên ngành của các Bộ, ngành như việc chậm sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra chuyên ngành; triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia chậm, số lượng thủ tục hành chính  liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu được thực hiện qua hệ thống một cửa quốc gia còn hạn chế;các cơ quan quản lý chuyên ngành tại cửa khẩu (kiểm dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm tra chất lượng,…) chưa áp dụng phương pháp quản lý rủi ro,... đã làm kéo dài thời gian thông quan hàng hóa, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công tác cải cách hành chính của ngành Hải quan.

Vì vậy, bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của ngành Hải quan, đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự quyết tâm của các Bộ, ngành chức năng trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, các Bộ, ngành cần tích cực rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các quy định của pháp luật về kiểm tra chuyên ngành; đẩy mạnh kết nối, tham gia đồng bộ Cơ chế một cửa quốc gia; áp dụng phương pháp quản lý rủi ro trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành,… nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bên cạnh đó, để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 36a/NQ-CP và Chỉ thị số 27/CT-TTg nói chung và công tác cải cách hành chính của ngành Hải quan nói riêng còn đòi hỏi sự ủng hộ, tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp – đối tượng, chủ thể được phục vụ trong các dịch vụ công màcơ quan Hải quan cung cấp. Việc tương tác, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cơ quan Hải quan trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính.

          Có thể nói rằng, cùng với ngành Hải quan, Hải quan Quảng Bình đã và đang quyết tâm, nỗ lực cố gắng thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

                                                                   Lan Hương

Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình

1. Vượt chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước được giao

Trên cơ sở chỉ tiêu thu thuế 105 tỷ đồng do Tổng cục Hải quan giao, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp như: giao chỉ tiêu thu cụ thể cho từng Chi cục phù hợp với khả năng thực tế; rà soát các nguồn thu tiềm năng để đến trực tiếp doanh nghiệp vận động làm thủ tục tại Cục HQQB; chỉ đạo các Chi cục tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan để thu hút doanh nghiệp đến làm thủ tục; thường xuyên hỗ trợ, tháo gỡ cho doanh nghiệp về các vướng mắc như nộp tiền vào ngân sách, chứng từ kho bạc, đối chiếu số dư...; triển khai đề án phối hợp với ngân hàng thu nộp thuế điện tử 24/7; đẩy mạnh KTSTQ; phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện các hành vi gian lận thương mại... Nhờ những nỗ lực cố gắng đó, tổng kết năm 2017, đơn vị đã thu được 130,6 tỷ đồng, vượt 24,4% so với chỉ tiêu pháp lệnh, vượt 4,5% so với chỉ tiêu phấn đấu.

2. Triển khai một số loại hình quản lý mới như Cảng thủy nội địa Đức Toàn, Cảng Hàng không Quốc tế Đồng Hới, cửa hàng miễn thuế tại cửa khẩu Cha Lo

Gian hàng trưng bày trong Cửa hàng miễn thuế tại Cha Lo

Năm 2017, ngoài các loại hình XNK thường xuyên qua đường bộ và đường biển thì loại hình XNK và địa bàn quản lý của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình được mở rộng và đa dạng hơn: đơn vị đã tổ chức triển khai nhiệm vụ giám sát đối với hàng hóa quá cảnh chuyển tải, thay đổi phương thức vận tải tại cảng thủy nội địa Đức Toàn, thủ tục hải quan đối với đường hàng không tại cảng Hàng không Đồng Hới, triển khai hoạt động của cửa hàng miễn thuế tại cửa khẩu Cha Lo.

3. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính

Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tham gia Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính Khối Kinh tế - Kỹ thuật Tỉnh năm 2017

Cùng với toàn Ngành, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã tích cực tuyên truyền và triển khai thành công dịch vụ công trực tuyến, áp dụng hiệu quả cơ chế một cửa ASEAN, một cửa quốc gia,  triển khai Đề án nộp thuế và thông quan 24/7, giúp rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi tối đa cho các tổ chức, cá nhân hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh trên địa bàn.

4. Triển khai mạnh mẽ công tác hiện đại hóa cơ sở vật chất

Đ/c Lê Chí Hồng – Cục trưởng và các đồng chí Chi cục trưởng Chi cục HQCK Cà Ròong qua các thời kỳ, tại trụ sở mới của Chi cục

Đề phục vụ tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ và sinh hoạt cho cán bộ công chức, người lao động, năm 2017, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã tập trung đầu tư một khối lượng lớn các dự án xây dựng. Nhờ đó, Chi cục HQCK Cà Ròong sau hơn 10 năm làm việc tại ngôi nhà gỗ đơn sơ nay đã có trụ sở mới khang trang, đầy đủ tiện nghi, phục vụ tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ và hơn hết là động viên, khích lệ tinh thần đối với những cán bộ công chức, người lao động đang công tác tại địa bàn miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Bình; Trụ sở Đội Tàu – Đội Kiểm soát Hải quan có phòng họp mới, rộng rãi hơn; Đội Kiểm tra giám sát tại Bãi Dinh không còn phải thuê mướn nhà dân để ở tạm.

5. Phòng, chống và khắc phục hậu quả của cơn bão số 10

Một góc trụ sở Cục bị thiệt hại sau bão số 10

Năm 2017, tình hình diễn biến của thời tiết khí hậu phức tạp. Đặc biệt, cơn bão số 10 (bão Doksuri)  là cơn bão mạnh nhất năm 2017 và là cơn bão mạnh nhất trong vòng 4 năm qua, sau bão Haiyan năm 2013, càn quét khu vực miền Trung trong đó có tỉnh Quảng Bình. Đơn vị đã kịp thời chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó với tình hình cơn bão, đảm bảo an toàn về người và hạn chế đến mức tối đa thiệt hại do bão gây ra. Ngay sau bão đơn vị đã kịp thời rà soát thiệt hại và tổ chức khắc phục ngay hậu quả, đảm bảo cho hoạt động chuyên môn.

6. Tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình có 6 Chi bộ trực thuộc, bao gồm: Chi bộ Văn phòng, Chi bộ Phòng Nghiệp vụ, Chi bộ Đội Kiểm soát Hải quan, Chi bộ Chi cục HQCK Cha Lo, Chi bộ Chi cục HQCK Cảng Hòn La, Chi bộ Chi cục HQCK Cà Ròong. Trong năm, các Chi bộ đã tổ chức thành công đại hội, bầu ra các Chi uỷ nhiệm kỳ 2017 - 2020 là những đồng chí đủ tiêu chuẩn, có năng lực và trình độ để tổ chức hoạt động và thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội.

7. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Chi cục HQCK Cha Lo và 20 năm thành lập Chi cục HQCK Cảng Hòn La

Chi cục HQCK Cha Lo (thành lập ngày 28/03/1987) và Chi cục HQCK Cảng Hòn La (thành lập ngày 03/11/1997) là những “anh cả, chị đầu” của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình. Với những nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của bao thế hệ hải quan từ những ngày đầu mới thành lập còn vất vả khó khăn, đến nay, hai Chi cục đã phát triển ngày càng lớn mạnh, có nhiều đóng góp tích cực trong sự nghiệp phát triển của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình cũng như  Hải quan Việt Nam, khẳng định vai trò và vị thế của ngành Hải quan trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đất nước. Năm 2017, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Chi cục HQCK Cha Lo và 20 năm thành lập Chi cục HQCK Cảng Hòn La, với sự quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức, người lao động, hai đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách của toàn Cục.

8. Tham gia tích cực và đạt nhiều thành tích nổi bật trong các hoạt động phong trào

Tổng kết Hội thao Hải quan các tỉnh Khu vực Miền Trung – Tây Nguyên năm 2017

Năm 2017, nhờ thực hiện tốt phong trào thi đua, cùng với sự nỗ lực không ngừng của các tập thể, cá nhân, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình “gặt hái” nhiều thành công trong các hoạt động phong trào. Tiêu biểu, công chức tham gia Cuộc thi ảnh “Nét đẹp Hải quan” do Đoàn Thanh Niên cơ quan Tổng cục tổ chức, đạt 01 giải Nhất và 01 Giải Khuyến Khích; tham gia cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” do Đảng cấp trên phát động, đạt giải Nhất Đảng ủy Khối Các cơ quan Tỉnh và đạt giải Nhì toàn Tỉnh; CBCC, người lao động tham gia và đạt giải Nhì toàn đoàn Hội thi Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2017 Khối Kinh tế - Kỹ thuật do UBND Tỉnh tổ chức, đạt Giải Nhất toàn đoàn Hội thao Hải quan các tỉnh Khu vực Miền Trung – Tây Nguyên năm 2017, Giải Nhì toàn đoàn Hội thao Khối Kinh tế - Tài chính Tỉnh năm 2017.

          Bùi Thắng

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 612/KH-HQCL ngày 22/12/2017 về việc tập huấn biểu thuế XNK, phân loại hàng hóa, nộp thuế điện tử 24/7,  ngày 28/12/2017, Chi cục HQCK Cha Lo đã tổ chức tập huấn các văn bản hướng dẫn mới về Biểu thuế và Danh mục hàng hóa XNK; tuyên truyền nộp thuế điện tử 24/7 cho các doanh nghiệp có hoạt động XNK qua địa bàn, công chức làm công tác kiểm tra giám sát, tiếp nhận kiểm tra, đăng ký hồ sơ hàng hóa XNK, Kế toán thuế tại Chi cục.

Quang cảnh buổi tập huấn

Hướng dẫn thực hành các chức năng trên hệ thống Thu thế 24-7

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được báo cáo viên Đặng Thị Nhi – Phó Chi cục trưởng Chi cục HQCK Cha Lo và báo cáo viên Lê Minh – Phó Đội trưởng Đội Tổng hợp Chi cục HQCK Cha Lo giới thiệu các nội dung chính, các điểm mới đã được sửa đổi bổ sung của Biểu thuế XNK ban hành kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 26/11/2017; Danh mục hàng hóa XNK ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017; tuyên truyền về những lợi ích thiết thực và rõ nét mà Doanh nghiệp nhận được  khi thực hiện nộp thuế điện tử và thông quan 24/7.

Sơ đồ nộp thuế 24-7

Thông qua buổi tập huấn, đại diện các Doanh nghiệp có hoạt động XNK qua địa bàn đều cho rằng kênh nộp thuế điện tử 24/7 giúp Doanh nghiệp có thể chủ động nộp tiền thuế mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện; không phụ thuộc vào thời gian làm việc, địa điểm làm việc của cơ quan thu như Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước, Hải quan… Đây là một bước cải cách thủ tục hành chính đột phá của cơ quan Hải quan nhằm tạo thuận lợi tối đa cho Doanh nghiệp XNK trong việc nộp thuế, cũng như hỗ trợ việc thông quan hàng hóa nhanh và đơn giản nhất./.

          -Diệu Thùy-

Trong Quý IV năm 2017, 06 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2017-2020.

Lễ chào cờ tại Đại hội Chi bộ Văn phòng

Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình có 6 Chi bộ trực thuộc, bao gồm: Chi bộ Văn phòng, Chi bộ Phòng Nghiệp vụ, Chi bộ Đội Kiểm soát Hải quan, Chi bộ Chi cục HQCK Cha Lo, Chi bộ Chi cục HQCK Cảng Hòn La, Chi bộ Chi cục HQCK Cà Ròong. Tại đại hội các Chi bộ đã thảo luận, phân tích đánh giá một cách đầy đủ và sâu sắc những kết quả đã đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm và xây dựng phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 của các Chi bộ phù hợp với Nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020,  sát đúng với tình hình thực tế để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Bỏ phiếu bầu cử Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2020

Với tinh thần trách nhiệm cao, các Chi bộ đã bầu ra các Chi uỷ nhiệm kỳ 2017 - 2020 là những đồng chí đủ tiêu chuẩn, có năng lực và trình độ để tổ chức hoạt động và thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng các Chi bộ thực sự là những hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đúng mọi chủ trương, đường lối, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của các đơn vị; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, xây dựng các Chi bộ và Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình trong sạch vững mạnh.

Một số hình ảnh và danh sách Ban chấp hành các Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020:

- Chi bộ Văn phòng:

1. Đ/c Nguyễn Phương Thắng – Bí thư

2. Đ/c Võ Văn Thái – Phó Bí thư

3. Đ/c Lê Thị Kim Phúc – UVBCH

Đồng chí Lê Chí Hồng – Bí thư Đảng ủy tặng hoa cho BCH Chi bộ Văn phòng NK 2017-2020

- Chi bộ Phòng Nghiệp vụ:

           1. Đ/c Phạm Thị Lan Hương – Bí thư

           2. Đ/c Phan Nhật Trường – Phó Bí thư

Đồng chí Lê Chí Hồng – Bí thư Đảng ủy tặng hoa cho BCH Chi bộ Phòng Nghiệp vụ NK 2017-2020

- Chi bộ Đội Kiểm soát Hải quan:

1. Đ/c Trần Đình Hải – Bí thư

2. Đ/c Cao Xuân Hùng – Phó Bí thư

3. Đ/c Trương Tiến Nghinh – UVBCH

Đồng chí Lê Chí Hồng – Bí thư Đảng ủy tặng hoa cho BCH Chi bộ Đội Kiểm soát Hải quan NK 2017-2020

- Chi bộ Chi cục HQCK Cảng Hòn La:

1. Đ/c Hoàng Kim Đồng – Bí thư

2. Đ/c Nguyễn Công Anh – Phó Bí thư

3. Đ/c Trần Trọng Vĩnh – UVBCH

Đồng chí Lê Chí Hồng – Bí thư Đảng ủy tặng hoa cho BCH Chi bộ Chi cục HQCK Cảng Hòn La NK 2017-2020

- Chi bộ Chi cục HQCK Cha Lo:

1. Đ/c Nguyễn Văn Ngành – Bí thư

2. Đ/c Đặng Thị Nhi – Phó Bí thư

3. Đ/c Trần Văn Sĩ - UVBCH

- Chi bộ Chi cục HQCK Cà Roòng:

              1. Đ/c Trương Thị Hoa Mai – Bí thư


Đồng chí Lê Chí Hồng – Bí thư Đảng ủy tặng hoa cho Bí thư Chi bộ Chi cục HQCK Cà Ròong NK 2017-2020

Bùi Thắng

Trong Quý IV năm 2017, 06 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2017-2020.

Lễ chào cờ tại Đại hội Chi bộ Văn phòng

Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình có 6 Chi bộ trực thuộc, bao gồm: Chi bộ Văn phòng, Chi bộ Phòng Nghiệp vụ, Chi bộ Đội Kiểm soát Hải quan, Chi bộ Chi cục HQCK Cha Lo, Chi bộ Chi cục HQCK Cảng Hòn La, Chi bộ Chi cục HQCK Cà Ròong. Tại đại hội các Chi bộ đã thảo luận, phân tích đánh giá một cách đầy đủ và sâu sắc những kết quả đã đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm và xây dựng phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 của các Chi bộ phù hợp với Nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020,  sát đúng với tình hình thực tế để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Bỏ phiếu bầu cử Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2020

Với tinh thần trách nhiệm cao, các Chi bộ đã bầu ra các Chi uỷ nhiệm kỳ 2017 - 2020 là những đồng chí đủ tiêu chuẩn, có năng lực và trình độ để tổ chức hoạt động và thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng các Chi bộ thực sự là những hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đúng mọi chủ trương, đường lối, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của các đơn vị; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, xây dựng các Chi bộ và Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình trong sạch vững mạnh.

Một số hình ảnh và danh sách Ban chấp hành các Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020:

- Chi bộ Văn phòng:

1. Đ/c Nguyễn Phương Thắng – Bí thư

2. Đ/c Võ Văn Thái – Phó Bí thư

3. Đ/c Lê Thị Kim Phúc – UVBCH

Đồng chí Lê Chí Hồng – Bí thư Đảng ủy tặng hoa cho BCH Chi bộ Văn phòng NK 2017-2020

- Chi bộ Phòng Nghiệp vụ:

           1. Đ/c Phạm Thị Lan Hương – Bí thư

           2. Đ/c Phan Nhật Trường – Phó Bí thư

Đồng chí Lê Chí Hồng – Bí thư Đảng ủy tặng hoa cho BCH Chi bộ Phòng Nghiệp vụ NK 2017-2020

- Chi bộ Đội Kiểm soát Hải quan:

1. Đ/c Trần Đình Hải – Bí thư

2. Đ/c Cao Xuân Hùng – Phó Bí thư

3. Đ/c Trương Tiến Nghinh – UVBCH

Đồng chí Lê Chí Hồng – Bí thư Đảng ủy tặng hoa cho BCH Chi bộ Đội Kiểm soát Hải quan NK 2017-2020

- Chi bộ Chi cục HQCK Cảng Hòn La:

1. Đ/c Hoàng Kim Đồng – Bí thư

2. Đ/c Nguyễn Công Anh – Phó Bí thư

3. Đ/c Trần Trọng Vĩnh – UVBCH

Đồng chí Lê Chí Hồng – Bí thư Đảng ủy tặng hoa cho BCH Chi bộ Chi cục HQCK Cảng Hòn La NK 2017-2020

- Chi bộ Chi cục HQCK Cha Lo:

1. Đ/c Nguyễn Văn Ngành – Bí thư

2. Đ/c Đặng Thị Nhi – Phó Bí thư

3. Đ/c Trần Văn Sĩ - UVBCH

- Chi bộ Chi cục HQCK Cà Roòng:

              1. Đ/c Trương Thị Hoa Mai – Bí thư


Đồng chí Lê Chí Hồng – Bí thư Đảng ủy tặng hoa cho Bí thư Chi bộ Chi cục HQCK Cà Ròong NK 2017-2020

Bùi Thắng

Bài ngẫu nhiên

Quy định về mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa XK, NK phi mậu dịch
Ngày 20/12/2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 190/2011/TT-BTC quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa...
Thông báo chức năng tra cứu giấy nộp tiền trên cổng thông tin điện tử của TCHQ
Thực hiện chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với hàng hóa xuất...
Giao hữu bóng chuyền: HQCK Cảng Hòn La - Cảng vụ hàng hải Quảng Bình
Hướng tới chào mừng Quốc khánh 02/9, kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945-28/8/2014), 69 năm thành...
Thời hiệu xử phạt hành vi vi phạm về thuế là 5 năm
Bộ Tài chính vừa có công văn hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất trong việc xác...
ASEAN áp dụng mô hình dữ liệu WCO thúc đẩy thương mại
Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã nhất trí thông qua mô hình dữ liệu của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO)...
Hội nghị Tổng cục trưởng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 14 do Hải quan Thái Lan trủ trì kết thúc tốt đẹp
Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan WCO khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 14 do Hải quan Thái Lan chủ trì vừa...
Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình: Nhìn lại 1 năm thực hiện thủ tục Hải quan điện tử
Thủ tục hải quan điện tử chính thức được thực hiện từ ngày 01/01/2013 theo Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012...