Để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, tiếp tục thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phát triển và hành động, ngày 03/8/2017, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CĐVC về việc thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

Hình ảnh công chức hải quan đang làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hàng hóa tại cửa khẩu Cha Lo

Mục tiêu

Thông qua Cuộc vận động góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất chính trị vững vàng, có chuyên môn nghiệp vụ giỏi, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy phục vụ nhân dân; tích cực tham gia cải cách hành chính, đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh; xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch vững mạnh.

Các nội dung tiêu chí cụ thể

- “Trung thành”

Trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của dân tộc; Kiên định lập trường chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn;

Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao giác ngộ chính trị; Kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;

Nói và làm theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- “Trách nhiệm”

Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đến cùng về những việc làm của mình theo chức trách được phân công đạt kết quả tốt nhất;

Thực hiện cải cách hành chính; Tận tụy phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp;

Không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; Thực hiện công việc đúng pháp luật, đảm bảo chất lượng, tiến độ và yêu cầu nhiệm vụ.

- “Liêm chính”

Luôn coi việc công, lợi ích tập thể lên trên việc riêng, lợi ích cá nhân; luôn tôn trọng và giữ gìn của công và của dân;

Thẳng thắn, trung thực, không cục bộ, bản vị, sống trong sạch, không lợi ích nhóm; không lợi dụng vị trí, chức vụ gây phiền hà, sách nhiễu;

Tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- “Sáng tạo”

Nghiên cứu và vận dụng các tri thức, lý luận khoa học, kinh nghiệm thực tiễn một cách hiệu quả.

Vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào trong hoạt động thực tiễn;

Kế thừa và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, tiếp thu sáng tạo tinh hoa tri thức của nhân loại.

Nhiệm vụ và giải pháp

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, nội dung, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và tổ chức thực hiện Cuộc vận động.

Căn cứ vào nội dung, tiêu chí Cuộc vận động, hàng năm các công đoàn cơ sở có kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Tổ chức Công đoàn phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng tham mưu cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tham gia xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, xây dựng và thực hiện tốt văn hóa công vụ.

Tích cực tham gia cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Đẩy mạnh thực hiện các Ch­ương trình phối hợp công tác giữa Công đoàn Viên chức tỉnh với các sở, ban, ngành, đoàn thể.

Định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá, tôn vinh, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong quá trình thực hiện Cuộc vận động.

Bùi Thắng

“Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” ban hành kèm theo Quyết định số 225/QĐ-TCHQ ngày 09/02/2011, được sửa đổi một số nội dung tại Quyết định số 952/QĐ-TCHQ ngày 03/4/2015, thể hiện sự cam kết của ngành Hải quan trước cộng đồng xã hội về đảm bảo tạo thuận lợi, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về Hải quan đối với các hoạt động thương mại, đầu tư và du lịch quốc tế.

Thời gian qua, cùng với toàn ngành nói chung và Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình nói riêng, Chi cục HQCK Cha Lo đã triển khai nhiều hình thức nhằm đo lường sự thỏa mãn của khách hàng trong tạo thuận lợi, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan, đây cũng là công cụ để giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức hải quan trong quá trình tiếp xúc, phục vụ khách hàng.

Công chức Chi cục HQCK Cha Lo giải quyết thủ tục phương tiện XNC

Quá trình triển khai, một trong những hình thức mang lại khá nhiều thông tin từ phía doanh nghiệp đó là phát Phiếu đánh giá thực hiện cam kết trong Tuyên ngôn phục vụ khách hàng. Hiện nay, tại đơn vị, ngay sau khi nhận được Công văn số 3746/TCHQ – CCHĐH ngày 26/6/2018 của Tổng cục Hải quan, dưới sự chỉ đạo của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình, Chi cục đã kịp thời tổ chức tuyên truyền đến cộng đồng doanh nghiệp thực hiện thủ tục qua địa bàn về mục đích của việc khảo sát; chọn hình thức in, phát phiếu và hướng dẫn doanh nghiệp trực tiếp thực hiện thủ tục điền các thông tin theo những nội dung có sẵn trên mẫu Phiếu cho lần đánh giá vào khoảng thời gian của quý 3/2018.

Theo đó, các công chức hải quan hướng dẫn kỹ cho người khai hải quan đánh giá các nội dung: về tính chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả và thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuộc nhóm đánh giá việc thực hiện các cam kết theo Tuyên ngôn phục vụ khách hàng; về dịch vụ công trực tuyến và các hoạt động hỗ trợ ở nhóm đánh giá chất lượng hoạt động/dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Đặc biệt, khuyến khích doanh nghiệp thực hiện điền thông tin đối với một nội dung mới của Phiếu khảo sát năm 2018 đó là đề xuất, góp ý để giúp cơ quan hải quan cải thiện chất lượng phục vụ.

Công chức Hải quan hướng dẫn doanh nghiệp  điền thông tin vào Phiếu khảo sát

Trong ba tháng triển khai, Chi cục HQCK Cha Lo đã nhận được sự ủng hộ, nhiệt tình tham gia khảo sát từ phía doanh nghiệp. Với số lượng 100 Phiếu phát ra nhờ sử dụng hình thức khảo sát trực tiếp nên gần 70% số phiếu được thu hồi và thông tin thu được nhanh chóng. Qua thống kê, hầu hết số phiếu đều đánh giá theo thang điểm từ “1-2” (“hài lòng”, “hoàn toàn hài lòng”) đối với các tiêu chí về tính chuyên nghiệp – minh bạch – hiệu quả và các hoạt động/dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục của cơ quan hải quan; cũng dành thang điểm từ “1-2” (“nhanh”, “rất nhanh”) cho phần đánh giá về thời gian thực hiện thủ tục hành chính tại đơn vị; không có thang điểm “-2, -1” ở các tiêu chí đánh giá. Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến đề xuất với cơ quan hải quan trong việc tạo điều kiện hơn nữa cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục bởi lẽ có một vài doanh nghiệp quy mô hoạt động nhỏ, chưa đủ cơ sở vật chất, năng lực đáp ứng các yêu cầu của xu thế hiện đại hóa hiện nay.

Với kết quả bước đầu khảo sát trên đây, lần nữa khẳng định sự nỗ lực của Chi cục HQCK Cha Lo nói riêng, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình nói chung trong tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu; đây cũng chính là thành công gặt hái được từ quá trình không ngừng thực hiện cải cách hiện đại hóa hải quan của Chi cục nhằm mang lại những dịch vụ công tốt nhất, minh bạch và nhanh chóng; ngày càng nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của cộng đồng doanh nghiệp.

Nhận thức được việc khảo sát, lấy ý kiến doanh nghiệp về tình hình thực hiện các cam kết trong Tuyên ngôn phục vụ khách hàng là một trong những giải pháp để cơ quan Hải quan nâng cao chất lượng phục vụ, và cũng là một trong những hoạt động phát huy hơn nữa quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp, thời gian tới, Chi cục HQCK Cha Lo sẽ tiếp tục tiến hành phát Phiếu khảo sát tới doanh nghiệp bằng các hình thức như thông qua Bộ phận hỗ trợ cung cấp thông tin, Hội nghị đối thoại, gửi Phiếu đến các Công ty làm thủ tục qua cửa khẩu Cha Lo,.. để nhận được nhiều hơn nữa thông tin góp ý từ phía doanh nghiệp, cải thiện tối đa chất lượng phục vụ, góp phần tiếp tục khẳng định tính Chuyên nghiệp – Minh bạch – Hiệu quả của lực lượng Hải quan Việt Nam.

                                                                                    Minh Hồng

Những năm gần đây, với lợi thế vị trí địa lý, giao thông thuận lợi và thiên nhiên ưu đãi, cộng với sự nỗ lực, năng động, sáng tạo, tỉnh Quảng Bình đã ngày càng thu hút được nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là các lĩnh vực như: Du lịch, dịch vụ và thương mại; công nghiệp; nông nghiệp; y tế, đào tạo; cơ sở hạ tầng…Hiện nay, toàn tỉnh có 36 dự án của 23 nhà đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư 29.717 tỷ đồng (tương đương 1,29 tỷ USD) và 30 dự án của 24 nhà đầu tư đã thỏa thuận hợp tác đầu tư với tổng vốn đầu tư 139.152 tỷ đồng (tương đương 6,05 tỷ USD).

Bên cạnh đó, từ năm 2015 đến nay, tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình phát sinh 10 dự án đầu tư đã thực hiện đăng ký Danh mục miễn thuế hàng hóa nhập khẩu, gồm: Dự án nhà máy sản xuất gỗ ghép thanh và hàng nội thất cao cấp; Dự án cấp nước sinh hoạt huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình; Dự án Cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình; Dự án Nhà máy chế biến gỗ Công nghiệp Trường Thành; Dự án Chăn nuôi bò thịt áp dụng công nghệ cao; Dự án Nhà máy phân loại xử lý rác thải, sản xuất Bioga và phân bón khoáng hữu cơ; Dự án Nhà máy nguyên liệu giấy xuất khẩu; Dự án Hệ thống thu hồi nhiệt thải phát điện công suất 7,5 MW; Dự ánHệ thống thu hồi nhiệt thải phát điện nhà máy clinker văn hóa; Dự án Tổ hợp nhà máy chế biến sâu quặng titan Quảng Bình, với tổng trị giá hàng nhập khẩu miễn thuế là: 37,3 triệu USD, số tiền thuế nhập khẩu được miễn là: 25,5 tỷ đồng.

Nhằm đồng hành cùng nhà đầu tư, hỗ trợ tích cực cho nhà đầu tư khi triển khai dự án trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình chia sẽ một số thông tin liên quan đến chế độ ưu đãi về thuế nhập khẩu khi các nhà đầu tư có dự định nhập khẩu hàng hóa để tạo tài sản cố định cho dự án đầu tư – đây cũng là những nội dung mà hầu hết các nhà đầu tư tại Quảng Bình thường thắc mắc, cụ thể:

Để xác định dự án của nhà đầu tư có thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư hay không thì nhà đầu tư cần đối chiếu các nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư với Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư, Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại phụ lục I và phụ lục IIban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ. Nếu thuộc đối tượng được ưu đãi đầu tư, nhà đầu tư tiếp tục xác định hàng hóa nhập khẩu của mình có thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu hay không và thực hiện theo các căn cứ sau:

Căn cứ khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 quy định: Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư bao gồm: (1) Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị; (2) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án; (3) Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

Theo khoản 4 Điều 14 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì căn cứ để xác định vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tiêu chí xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư thực hiện theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nếu đáp ứng các quy định trên thì trước khi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đầu tiên, chủ dự án phải gửi hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế đến Cục Hải quan nơi thực hiện dự án, Cục Hải quan nơi đóng trụ sở chính hoặc nơi quản lý tập trung của dự án đối với dự án được thực hiện ở nhiều tỉnh, thành phố, Cục Hải quan nơi lắp đặt tổ hợp, dây chuyền đối với danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu theo tổ hợp, dây chuyền (khoản 4 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP). Hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế được quy định tại khoản 3 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, gồm:

- Công văn thông báo Danh mục miễn thuế nêu rõ cơ sở xác định hàng hóa miễn thuế theo Mẫu số 05 tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 134/2016/NĐ-CP: 01 bản chính;

- Danh mục miễn thuế gửi qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan. Trường hợp hệ thống gặp sự cố hoặc thông báo Danh mục miễn thuế bằng giấy: Danh mục miễn thuế theo Mẫu số 06 tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 134/2016/NĐ-CP: 02 bản chính, Phiếu theo dõi trừ lùi theo Mẫu số 07 tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 134/2016/NĐ-CP: 01 bản chính;

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị tương đương, trừ trường hợp miễn thuế quy định tại khoản 15 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;

- Bản trích lục luận chứng kinh tế kỹ thuật hoặc tài liệu kỹ thuật hoặc bản thuyết minh dự án: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;

- Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ của cơ quan có thẩm quyền đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế hoặc giấy tờ có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật về quản lý trang thiết bị y tế đối với trường hợp miễn thuế quy định tại khoản 14 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;

- Hợp đồng dầu khí, quyết định giao nhiệm vụ thực hiện hoạt động dầu khí, văn bản của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chương trình công tác năm và ngân sách hàng năm đối với trường hợp miễn thuế quy định tại khoản 15 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;

- Hợp đồng đóng tàu, hợp đồng xuất khẩu tàu biển đối với trường hợp miễn thuế quy định tại điểm b, điểm c khoản 16 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;

- Bản thuyết minh dự án sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm đối với trường hợp miễn thuế quy định tại khoản 18 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;

- Hợp đồng bán hàng hoặc hợp đồng cung cấp hàng hóa theo kết quả thầu, hợp đồng ủy thác xuất khẩu, ủy thác nhập khẩu hàng hóa, hợp đồng cho thuê tài chính, trong trường hợp người nhập khẩu không phải là người thông báo Danh mục miễn thuế: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan.

Cơ quan Hải quan sẽ căn cứ các cơ sở pháp lý: Chính sách ưu đãi đầu tư; chính sách thuế; Danh mục quản lý của các cơ quan chuyên ngành; Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được; các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, các Bộ quản lý chuyên ngành có liên quan (nếu có) để thực hiện kiểm tra hồ sơ thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế của chủ dự án.

Trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan Hải quan thông báo cho chủ dự án về việc đã tiếp nhận Danh mục miễn thuế; bổ sung hồ sơ còn thiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP; giải trình, làm rõ những thông tin có trong hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế hoặc thông báo hàng hóa không thuộc đối tượng miễn thuế (điểm a khoản 6 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP).

Một số điểm lưu ý là: Tất cả các hàng hóa nhập khẩu miễn thuế phải đảm bảo phù hợp với chính sách ưu đãi đầu tư, chính sách ưu đãi thuế. Đồng thời, hàng hóa nhập khẩu miễn thuế phải đảm bảo phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực đầu tư, mục tiêu, quy mô, công suất của dự án, cơ sở sản xuất, hoạt động sử dụng hàng hóa; đảm bảo phù hợp với luận chứng kinh tế kỹ thuật, các tài liệu kỹ thuật của dự án, các chứng từ tài liệu khác có liên quan.

Công chức Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình kiểm tra việc sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tại dự án Nhà máy chế biến gỗ Công nghiệp Trường Thành

Trách nhiệm của chủ dự án chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính phải thông báo việc sử dụng hàng hóa miễn thuế trong năm tài chính cho cơ quan hải quan nơi tiếp nhận Danh mục miễn thuế (điểm d khoản 7 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP). Trước đây, việc báo cáo sử dụng hàng hóa miễn thuế được thực hiện báo cáo giấy đến cơ quan hải quan theo mẫu số 17/BCKT-NKMT/TXNKPhụ lục VI ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được thay thế tại phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC), tuy nhiên, từ ngày 08/8/2018, thủ tục tiếp nhận “Báo cáo sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế” được thực hiện trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến HQ36a.

Trên đây, là những nội dung liên quan đến thủ tục thông báo Danh mục miễn thuế nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư. Trong quá trình làm thủ tục nếu có những vướng mắc cần được giải đáp đề nghị Quý doanh nghiệp có thể liên hệ tại Phòng Nghiệp vụ - Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình, địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng – TP. Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình, SĐT: 02323.820.664 để được hướng dẫn, hỗ trợ./.

Nhật Trường - Đỗ Phượng

Mục tiêu và hành động

Để thực hiện đúng các cam kết quốc tế, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển và hội nhập, Chính phủ đang “hành động - kiến tạo và liêm chính”; các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, nâng cao năng lực cán bộ, công chức và cải thiện cơ sở pháp lý, hạ tầng công nghệ thông tin... trong điều hành, giải quyết công việc. Đây là vấn đề trọng tâm và bắt buộc đối với các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước.

Không nằm ngoài xu thế đó, ngành Hải quan nói chung và Cục Hải quan Quảng Bình nói riêng, với chức năng nhiệm vụ giải quyết thủ tục cho hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK), phương tiện xuất nhập cảnh (XNC), thu thuế XNK, chống buôn lậu, gian lận thương mại, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh và thương mại quốc tế, cũng đã và đang cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước về hải quan; cấp ủy, lãnh đạo Cục đã quán triệt, coi thực hiện cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, khắc phục khó khăn, thể hiện tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và có trách nhiệm. Nhờ vậy, trong những năm qua, công tác cải cách hành chính đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần đưa Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình trở thành một trong những cơ quan quản lý nhà nước đi đầu trong cải cách, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh.

Để chỉ đạo thực hiện thành công Kế hoạch cải cách, hiện đại hóa, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã thành lập Ban chỉ đạo, với thành phần bao gồm Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng làm Trưởng ban, 01 Phó Cục trưởng làm Phó ban, các thành viên bao gồm thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc. Mặt khác, trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hải quan, cơ quan hải quan và doanh nghiệp không tránh khỏi phát sinh xung đột. Nhằm quản lý và hạn chế những xung đột không đáng có, Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan đã triển khai hoạt động phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp. Theo đó, Cục Hải quan Quảng Bình đã thành lập Tổ phát triển đối tác Hải quan - Doanh nghiệp nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật trong lĩnh vực hải quan; khuyến khích doanh nghiệp tham gia góp ý, xây dựng, kiến nghị các quy định chưa phù hợp, từ đó tăng cường vai trò tham gia, giám sát của cộng đồng doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan Hải quan. Đây là hoạt động hoàn toàn mới so với trước đây. Từ những hoạt động đó, cơ quan Hải quan và doanh nghiệp đã tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, doanh nghiệp nắm bắt được các quy định trong lĩnh vực hải quan, nâng cao niềm tin lẫn nhau trong quá trình hoạt động dẫn đến hạn chế đáng kể các xung đột không đáng có.

Kết quả đạt được

100% công chức làm công tác chuyên môn đều sử dụng thành thạo máy tính và khai thác, ứng dụng có hiệu quả các phần mềm nghiệp vụ; hệ thống mạng, máy chủ, máy trạm được trang bị đầy đủ, hiện đại; hạ tầng, cơ sở vật chất được đầu tư đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hàng năm, đơn vị đã cử công chức và người lao động đi đào tạo, tập huấn theo hướng tập trung, đào tạo chuyên sâu.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hải quan 2014, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật và các quy trình nghiệp vụ mới ban hành. Thủ tục hải quan được thực hiện bằng phương thức điện tử tại 100% Chi cục Hải quan (3/3), với sự tham gia của 100%  doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan (so với năm 2016 là 93%). Do đó, thủ tục hải quan được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi, thời gian thông quan được rút ngắn so với trước đây.

Thời gian trung bình từ khi hải quan tiếp nhận hồ sơ đến khi quyết định thông quan/giải phóng hàng (thời gian thông quan) đối với hàng nhập khẩu chỉ còn 43 phút; đối với hàng xuất khẩu còn dưới 30 phút; đối với lô hàng phân luồng xanh, không phải nộp thuế thì thời gian này chỉ có 04 giây; thời gian trung bình kiểm tra hồ sơ dưới 15 phút; Thời gian trung bình kiểm tra thực tế hàng hóa dưới 01 giờ (Theo kết quả đo thời gian giải phóng hàng tại 3 Chi cục Hải quan cửa khẩu, giảm trung bình 10% so với năm 2016, giảm hơn 40% so với năm 2011).

Công tác thu nộp thuế, lệ phí chủ yếu được thực hiện bằng phương thức điện tử. Khoảng 90% tổng số thuế, phí, lệ phí đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thực hiện thu nộp qua các ngân hàng thương mại. Đối với các trường hợp này, hệ thống của cơ quan hải quan tự động hạch toán số thuế, phí, lệ phí ngay sau khi người khai hải quan nộp thuế, phí, lệ phí.

Hiện nay, đã có 11 Bộ, Ngành tham gia Cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN, đồng thời Việt Nam cũng đã thực hiện kết nối kỹ thuật với 4 nước ASEAN. Hải quan Quảng Bình đã khai thác thông suốt và hiệu quả qua cổng này, phục vụ tốt cho việc giải quyết thủ tục hải quan. Thủ tục máy bay XNC qua sân bay Đồng Hới, tàu biển XNC qua cảng Hòn La đều đã thực hiện qua cổng thông tin một cửa quốc gia ( qua hệ thống máy tính, không phải nộp hồ sơ giấy).

Đẩy mạnh ứng dụng trang thiết bị kỹ thuật trong kiểm tra hải quan như soi chiếu hành lý của hành khách XNC.

Đã thực hiện việc hoàn thuế, hủy tờ khai trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ 3 và 4, đạt tỷ lệ 100%, tăng 50% so với năm 2016.

Đơn vị tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; vận hành có hiệu quả trang thông tin điện tử tổng hợp phục vụ tốt công tác tuyên truyền về chế độ chính sách, thủ tục hành chính cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân; điều hành và xử lý công việc qua mạng NetOffice, đảm bảo công việc được xử lý nhanh chóng, mọi chế độ chính sách, văn bản liên quan đều được thực hiện công khai, minh bạch, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản lý, điều hành, xử lý công việc.

Nhờ vậy, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã xây dựng và phát triển đơn vị theo hướng hiện đại, chuyên sâu, chuyên nghiệp. Cải cách, hiện đại hóa đã góp phần bảo đảm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Trong những năm qua, Cục Hải quan Quảng Bình được giao chỉ tiêu thu ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa năm sau cao hơn năm trước, trong điều kiện có thay đổi về chính sách thuế, cơ cấu mặt hàng theo hướng giảm dần. Tuy nhiên, nhờ cải cách, hiện đại hóa, đơn vị đã luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thu ngân sách.

Cũng nhờ cải cách, hiện đại hóa, Cục Hải quan Quảng Bình đã không ngừng tạo thuận lợi cho thương mại và vận tải quốc tế, góp phần thúc đẩy sản xuất trong tỉnh, thu hút đầu tư, phát triển du lịch. Theo đó, đã cải tiến quy trình thủ tục theo hướng đơn giản, thuận lợi, tạo chuyển biến căn bản trong hoạt động quản lý nhà nước về hải quan, xóa bỏ những thủ tục, chế độ kiểm tra, kiểm soát hải quan thiếu đồng bộ, chồng chéo, rườm rà, phức tạp, gây cản trở trong việc tiếp nhận và xử lý công việc giữa cơ quan hải quan với nhau; giữa cơ quan hải quan với công dân, tổ chức có hoạt động XNK, XNC, góp phần giảm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp, được cộng đồng doanh nghiệp và người dân đánh giá cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai đã gặp phải vấn đề cần khắc phục là: văn bản pháp luật về kiểm tra chuyên ngành của các Bộ, ngành liên quan còn chồng chéo, chưa đồng bộ, chưa tạo thuận lợi cho cơ quan hải quan và cộng đồng doanh nghiệp trong việc thực thi. Công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu vẫn còn nhiều bất cập dẫn đến thời gian thực hiện kéo dài ảnh hưởng đến thời gian thông quan hàng hóa (danh mục hàng hóa phải kiểm tra quá rộng,  chưa áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra chuyên ngành…).

Việc cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin của một số ngành chức năng tại các cửa khẩu chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác cải cách hành chính của ngành Hải quan.

Nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới

Để đáp ứng được yêu cầu công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa Hải quan trong thời gian tới, tiếp nối những kết quả đã đạt được, khắc phục tồn tại, bất cập nêu trên, góp phần đưa Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả và hiện đại, hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra, xin đưa ra một số giải pháp sau đây:

Một là, Thủ tục hải quan được xử lý tập trung trên nền tảng công nghệ hiện đại, có khả năng sẵn sàng cao, đáp ứng yêu cầu thực hiện thủ tục hải quan “Mọi lúc - Mọi nơi - Mọi phương tiện”. Tiếp tục phát triển dịch vụ xử lý thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3 hoặc 4 trên cổng thông tin điện tử hải quan theo hướng ứng dụng tối đa phương thức điện tử đối với bộ hồ sơ thủ tục hành chính công và tại các khâu tiếp nhận, xử lý, phản hồi.  Khai thác triệt để thông tin qua cổng thông tin một cửa quốc gia và một cửa ASEAN.

Hai là, áp dụng sâu rộng kỹ thuật quản lý rủi ro trong tất cả các hoạt động nghiệp vụ, gồm kiểm tra, giám sát hải quan, thanh tra chuyên ngành; chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, triển khai hiệu quả quản lý tuân thủ thông qua các chương trình, kế hoạch hành động phù hợp đối tượng, mục tiêu quản lý; áp dụng các biện pháp hỗ trợ, khuyến khích tuân thủ tự nguyện, hướng đến môi trường tự nguyện tuân thủ pháp luật trong cộng đồng doanh nghiệp XNK.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phát triển quan hệ đối tác theo chiều rộng và chiều sâu với phương châm “Hải quan luôn đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp trên con đường hội nhập và phát triển”; xây dựng sự hiểu biết, đồng thuận, đồng hành của doanh nghiệp với cơ quan hải quan trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan; phát huy nguồn lực, trí tuệ của cộng đồng doanh nghiệp và người dân đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển của cơ quan hải quan;

Bốn là, nâng cao và thường xuyên hơn nữa công tác tuyên truyền về cải cách hiện đại hóa hải quan đối với người dân, doanh nghiệp để nâng cao nhận thức về cải cách hiện đại hóa cũng như huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện thành công việc cải cách hành chính, hiện đại hóa của đơn vị. Tiếp tục hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp về đào tạo, hướng dẫn, tư vấn về chính sách, thủ tục hải quan.

Năm là, tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, quy trình nghiệp vụ liên quan đến công tác quản lý nhà nước về Hải quan để tham mưu, đề xuất các cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung hoàn thiện nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho việc thực thi của cơ quan hải quan cũng như người dân và doanh nghiệp.

                                                *

                                              ***

Công tác cải cách, hiện đại hóa là quá trình lâu dài và liên tục. Sản phẩm cuối cùng của cải cách, hiện đại hóa hải quan là cung cấp dịch vụ công tốt nhất, minh bạch và nhanh chóng cho Doanh nghiệp và người dân. Trong thời gian tới, để phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn tồn tại, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước Hải quan đi vào chiều sâu, bên cạnh việc nỗ lực cố gắng, đồng sức đồng lòng của toàn thể cấp ủy, lãnh đạo, công chức và người lao động,  Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình rất mong  tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và phối hợp kịp thời, nhịp nhàng hơn nữa của các cơ quan hữu quan, cấp ủy, chính quyền địa phương và đặc biệt là sự chung tay, đồng hành từ phía cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

*

***

Chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng, công tác cải cách, hiện đại hóa của Cục Hải quan tỉnh  Quảng Bình sẽ tiếp tục gặt hái được những kết quả tốt đẹp, trở thành một đơn vị Hải quan văn minh, hiện đại và lớn mạnh về mọi mặt, đáp ứng phương châm hành động của Ngành Hải quan “Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả”, theo kịp với trình độ phát triển của các nước trong khu vực, xứng đáng là “người gác cửa” trên mặt trận kinh tế, góp phần thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển, xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng giàu đẹp.

Hoàng Kim Đồng

Ngày 14/10/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, với mục tiêu đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; nâng vị trí của Việt Nam về Chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên hợp quốc; công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP, căn cứ Quyết định số 1614/QĐ-BTC ngày 19/7/2016 của Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016-2020, trong những năm vừa qua Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020 ban hành theo Quyết định số 1418/QĐ-TCHQ ngày 25/4/2017 của Tổng cục Hải quan; trong đó nổi bật là việc ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong các khâu nghiệp vụ hải quan; triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách quản lý nhà nước; tổ chức và xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp, chuyên sâu, liêm chính, được trang bị và làm chủ các trang thiết bị công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Kết quả công tác cải cách hiện đại hóa bước đầu đã mang đến nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan. 

Song song với Kế hoạch cải cách, hiện đại hóa, về thể chế pháp lý, ngày 20/4/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư  số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Một trong những bước tiến quan trọng về cải cách thủ tục Hải quan đó là quy định về việc nộp hồ sơ hải quan điện tử thay cho phương thức nộp hồ sơ hải quan trực tiếp bằng bản giấy. Theo đó, các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan sẽ được người khai hải quan nộp dưới dạng điện tử (bản scan có gắn chữ ký số) thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan ngay khi thực hiện đăng ký tờ khai hải quan. Khi kiểm tra hồ sơ, công chức hải quan căn cứ vào các thông tin trên tờ khai hải quan và các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan do người khai hải quan nộp để kiểm tra, đối chiếu và lưu trữ.

Ngoài ra, tại Cục Hải quan Quảng Bình, đối với các hồ sơ thực hiện các thủ tục hành chính khác trong lĩnh vực Hải quan như: hồ sơ khai bổ sung; thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế; báo cáo sử dụng hàng hóa miễn thuế; hồ sơ miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế; hồ sơ đề nghị xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa; hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế; hồ sơ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế … cũng được nộp cho cơ quan hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử. Như vậy, hiện nay người khai hải quan không cần phải chuẩn bị bộ hồ sơ hải quan dưới dạng giấy và mang trực tiếp đến cơ quan hải quan để nộp như trước. Việc cải cách thủ tục hành chính này vừa đảm bảo tính minh bạch vừa giảm thiểu chi phí và nhân lực cho cả doanh nghiệp và cơ quan hải quan trong khâu chuẩn bị hồ sơ hải quan và kiểm tra hồ sơ hải quan.

Chung ý chí nỗ lực trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, trong thời gian tới Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình quyết tâm phấn đấu trở thành cơ quan hải quan hiện đại với thủ tục hải quan ngày càng đơn giản, minh bạch, hoạt động trên nền tảng ứng dụng CNTT và quản lý rủi ro; triển khai hiệu lực, hiệu quả cơ chế, chính sách quản lý nhà nước về Hải quan, trở thành cơ quan hành chính đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

Chí Hiếu

Bài ngẫu nhiên

Cục HQQB tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp và tập huấn hệ thống VNACCS/VCIS
Thực hiện Kế hoạch số 1016/KH-HQQB ngày 12/11/2012 về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hỗ trợ, cung cấp thông...
Đoàn cơ sở Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tham gia chương trình Hội diễn văn nghệ “Tự hào tiếng hát quê hương”
Thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 410 năm ngày ngày lập tỉnh Quảng Bình (1604-2014), tối ngày 21/3/2014, Đoàn cơ...
Quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập tái xuất các chất làm suy giảm tầng ôdôn
Vừa qua, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Thành Biên và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã...
Cục HQQB tổ chức tập huấn Chương trình phân loại, mức thuế phiên bản 1.0
Triển khai Công văn số 2148/TCHQ-CNTT ngày 25/4/2013 của Tổng cục Hải quan về việc chính thức sử dụng chương trình phân...
Hải quan – Biên phòng cửa khẩu Cha Lo: Bắt giữ 83 viên ma túy tổng hợp và gần 19 kg pháo hoa
 Vào lúc 10h30’ ngày 10/3/2015tại Trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu quốc tế Cha Lo, lực lượng Hải quan - Biên phòng...
Vi phạm quy định gia công hàng XK, một DN bị truy thu trên 2 tỷ đồng
Chi cục Kiểm tra sau thông quan (KTSTQ)- Cục Hải quan TP.HCM vừa phát hiện một DN khai báo hải quan sai định mức về gia...
Tổng kết công tác tài chính - ngân sách 2017: Bội chi giữ ở mức 3,48% GDP
(HQ Online)- Sáng nay, 8/1, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến tại 63 điểm cầu tổng kết công tác tài chính -...